Tier SM Ubers

Global Usage: 2.82 % (2472 battles)
Regular UsageLead Usage
2.39 %0.43 %

# 1 - 10.21 % (214 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (66.4 %) / Moxie (33.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (33.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (22.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 76 HP / 252 Atk / 180 Spd (13.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 36 Def / 220 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 220 Atk / 224 Def / 56 SDef / 8 Spd (1.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 68 HP / 208 Atk / 32 Def / 200 Spd (0.5 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 2 - 6.40 % (134 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (57.5 %) / Moxie (42.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (37.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (25.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Def / 4 SDef / 252 Spd (6.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (4.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 140 HP / 252 Atk / 116 Spd (1.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 92 HP / 252 Atk / 164 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 148 HP / 184 Atk / 40 Def / 56 SAtk / 36 SDef / 44 Spd (0.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.7 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 3 - 4.39 % (92 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (97.8 %) / Moxie (2.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (54.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (25.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 16 HP / 252 Atk / 4 Def / 236 Spd (7.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 24 SDef / 232 Spd (4.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 192 Atk / 120 SDef / 196 Spd (2.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Def / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 Atk / 140 SAtk / 200 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.1 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Taunt
 • Dragon Dance

# 4 - 3.77 % (79 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (96.2 %) / Moxie (3.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (93.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (1.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (1.3 %)

 • Earthquake
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 5 - 2.53 % (53 battles)


Gyarados @ Muscle Band Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 6 - 2.34 % (49 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (73.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (22.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.1 %)

 • Crunch
 • Taunt
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail

# 7 - 2.15 % (45 battles)


Gyarados @ Focus Sash Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 76 HP / 180 Atk / 76 Def / 176 Spd (80.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.7 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 8 - 2.15 % (45 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (46.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (37.8 %)

Nature: Hardy - EVs: 12 SAtk / 248 SDef / 248 Spd (15.6 %)

 • Earthquake
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail
 • Ice Fang

# 9 - 2.00 % (42 battles)


Gyarados @ Leftovers Lv. 100 -- Intimidate (78.6 %) / Moxie (21.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (78.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 SDef (7.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 10 - 1.81 % (38 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Ice Fang
 • Iron Head

# 11 - 1.77 % (37 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (89.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 36 Def / 220 Spd (10.8 %)

 • Waterfall
 • Substitute
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 12 - 1.67 % (35 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (48.6 %) / Moxie (51.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 160 Atk / 52 Def / 44 SDef / 252 Spd (51.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (25.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 8 SAtk / 248 SDef / 252 Spd (5.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.9 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 13 - 1.43 % (30 battles)


Gyarados @ Flyinium Z Lv. 100 -- Intimidate (73.3 %) / Moxie (26.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (53.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (13.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Def / 104 SDef / 152 Spd (3.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 16 HP / 244 Atk / 64 Def / 16 SDef / 168 Spd (3.3 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Bounce
 • Dragon Dance

# 14 - 1.24 % (26 battles)


Gyarados @ Focus Sash Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (96.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.8 %)

 • Fire Blast
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Dragon Tail

# 15 - 1.24 % (26 battles)


Gyarados @ Leftovers Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Jolly - EVs: 116 Atk / 232 Def / 96 SDef / 64 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Stone Edge
 • Dragon Tail

# 16 - 1.24 % (26 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (96.2 %) / Moxie (3.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 124 HP / 132 Atk / 252 Spd (65.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (11.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 36 HP / 252 Atk / 20 Def / 4 SDef / 196 Spd (11.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.8 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Taunt
 • Dragon Dance

# 17 - 1.24 % (26 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail
 • Stone Edge

# 18 - 1.19 % (25 battles)


Gyarados @ Flyinium Z Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 252 Atk / 208 Spd (88.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.0 %)

 • Waterfall
 • Substitute
 • Bounce
 • Dragon Dance

# 19 - 1.15 % (24 battles)


Gyarados @ Leftovers Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (87.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 SDef / 4 Spd (12.5 %)

 • Earthquake
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 20 - 1.05 % (22 battles)


Gyarados @ Quick Claw Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 21 - 1.05 % (22 battles)


Gyarados @ Waterium Z Lv. 100 -- Intimidate (45.5 %) / Moxie (54.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (45.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 SDef (27.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Atk (18.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (4.5 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 22 - 0.95 % (20 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Substitute
 • Outrage
 • Dragon Dance

# 23 - 0.76 % (16 battles)


Gyarados @ Leftovers Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 148 Def / 160 SDef / 200 Spd (75.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 204 Def / 52 SDef / 252 Spd (25.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Bounce
 • Dragon Dance

# 24 - 0.76 % (16 battles)


Gyarados @ Leftovers Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 148 HP / 252 Atk / 108 SDef (100.0 %)

 • Earthquake
 • Crunch
 • Bounce
 • Dragon Dance

# 25 - 0.72 % (15 battles)


Gyarados @ Focus Sash Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail

# 1 - 11.41 % (43 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (86.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (14.0 %)

 • Earthquake
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 2 - 10.34 % (39 battles)


Gyarados @ Groundium Z Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Substitute
 • Dragon Dance

# 3 - 6.10 % (23 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (34.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 16 HP / 252 Atk / 4 Def / 236 Spd (30.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (17.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (17.4 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Taunt
 • Dragon Dance

# 4 - 5.31 % (20 battles)


Gyarados @ Sitrus Berry Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail
 • Stone Edge

# 5 - 4.51 % (17 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (94.1 %) / Moxie (5.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 36 HP / 252 Atk / 20 Def / 4 SDef / 196 Spd (41.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 36 HP / 252 Atk / 20 Def / 4 SDef / 196 Spd (41.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.9 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Taunt
 • Dragon Dance

# 6 - 4.24 % (16 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (56.2 %) / Moxie (43.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (43.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (25.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 76 HP / 252 Atk / 180 Spd (18.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.2 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 7 - 3.45 % (13 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (92.3 %) / Moxie (7.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (84.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (7.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.7 %)

 • Waterfall
 • Substitute
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 8 - 3.18 % (12 battles)


Gyarados @ Leftovers Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 9 - 2.65 % (10 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (80.0 %) / Moxie (20.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (40.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (40.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 8 SAtk / 248 SDef / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 160 Atk / 52 Def / 44 SDef / 252 Spd (10.0 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 10 - 2.65 % (10 battles)


Gyarados @ Flyinium Z Lv. 100 -- Intimidate (20.0 %) / Moxie (80.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Bounce
 • Dragon Dance

# 11 - 2.39 % (9 battles)


Gyarados @ Leftovers Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Stone Edge

# 12 - 2.39 % (9 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Crunch
 • Taunt
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail

# 13 - 2.12 % (8 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (37.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (37.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Def / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.5 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance
 • Iron Head

# 14 - 1.86 % (7 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (57.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 12 SAtk / 248 SDef / 248 Spd (28.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (14.3 %)

 • Earthquake
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail
 • Ice Fang

# 15 - 1.33 % (5 battles)


Gyarados @ Leftovers Lv. 100 -- Intimidate (40.0 %) / Moxie (60.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (60.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 72 Def / 112 SDef / 72 Spd (40.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch
 • Dragon Dance

# 16 - 1.33 % (5 battles)


Gyarados @ Life Orb Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch
 • Ice Fang

# 17 - 1.33 % (5 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate (60.0 %) / Moxie (40.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (60.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (40.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 18 - 1.06 % (4 battles)


Gyarados @ Gyaradosite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 140 Atk / 72 Def / 80 SDef / 136 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Outrage
 • Crunch
 • Aqua Tail

# 19 - 1.06 % (4 battles)


Gyarados @ Persim Berry Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Dragon Dance
 • Aqua Tail
 • Ice Fang

# 20 - 0.80 % (3 battles)


Gyarados @ Focus Sash Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 76 HP / 180 Atk / 76 Def / 176 Spd (66.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (33.3 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Ice Fang

# 21 - 0.80 % (3 battles)


Gyarados @ Focus Sash Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Blast
 • Waterfall
 • Dragon Dance
 • Dragon Tail

# 22 - 0.80 % (3 battles)


Gyarados @ Leftovers Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Hardy - EVs: 76 HP / 20 Def / 56 SAtk / 104 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Surf
 • Ice Beam
 • Thunderbolt
 • Iron Head

# 23 - 0.80 % (3 battles)


Gyarados @ Leftovers Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Substitute
 • Sandstorm
 • Ice Fang
 • Scald

# 24 - 0.80 % (3 battles)


Gyarados @ Life Orb Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Taunt
 • Bounce
 • Dragon Dance

# 25 - 0.80 % (3 battles)


Gyarados @ Rocky Helmet Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Outrage
 • Crunch
 • Dragon Dance