Tier SM OU

Global Usage: 0.01 % (102 battles)
Regular UsageLead Usage
0.00 %0.00 %

# 1 - 24.14 % (21 battles)


Basculin @ Choice Scarf Lv. 100 -- Reckless

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Superpower
 • Head Smash

# 2 - 16.09 % (14 battles)


Basculin @ Choice Band Lv. 100 -- Reckless

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Superpower
 • Zen Headbutt
 • Aqua Jet
 • Head Smash

# 3 - 13.79 % (12 battles)


Basculin @ Muscle Band Lv. 100 -- Reckless

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Agility
 • Crunch
 • Zen Headbutt
 • Head Smash

# 4 - 10.34 % (9 battles)


Basculin @ Choice Scarf Lv. 100 -- Reckless

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (88.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.1 %)

 • Crunch
 • Revenge
 • Zen Headbutt
 • Head Smash

# 5 - 10.34 % (9 battles)


Basculin @ Life Orb Lv. 100 -- Reckless

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Waterfall
 • Aqua Jet
 • Head Smash

# 6 - 5.75 % (5 battles)


Basculin @ Choice Band Lv. 100 -- Reckless

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Superpower
 • Aqua Jet
 • Head Smash

# 7 - 3.45 % (3 battles)


Basculin @ Life Orb Lv. 100 -- Reckless

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Aqua Tail
 • Head Smash
 • Final Gambit

# 8 - 2.30 % (2 battles)


Basculin @ (No Item) Lv. 100 -- Reckless

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Surf
 • Waterfall
 • Aqua Tail
 • Scald

# 9 - 2.30 % (2 battles)


Basculin @ Choice Band Lv. 100 -- Reckless

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Waterfall
 • Crunch
 • Head Smash

# 10 - 2.30 % (2 battles)


Basculin @ Choice Band Lv. 100 -- Reckless

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Waterfall
 • Aqua Jet
 • Head Smash

# 11 - 2.30 % (2 battles)


Basculin @ Choice Scarf Lv. 100 -- Reckless

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swift
 • Superpower
 • Head Smash
 • Final Gambit

# 12 - 2.30 % (2 battles)


Basculin @ Rockium Z Lv. 100 -- Reckless

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Zen Headbutt
 • Head Smash

# 13 - 1.15 % (1 battles)


Basculin @ Choice Band Lv. 100 -- Reckless

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Take Down
 • Endeavor
 • Aqua Jet
 • Head Smash

# 14 - 1.15 % (1 battles)


Basculin @ Choice Band Lv. 100 -- Reckless

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Thrash
 • Crunch
 • Aqua Jet
 • Head Smash

# 15 - 1.15 % (1 battles)


Basculin @ Choice Band Lv. 100 -- Reckless

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Aqua Tail
 • Aqua Jet
 • Head Smash

# 16 - 1.15 % (1 battles)


Basculin @ Choice Scarf Lv. 100 -- Reckless

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Spd (100.0 %)

 • Protect
 • Endeavor
 • Head Smash
 • Final Gambit

# 1 - 73.33 % (11 battles)


Basculin @ Choice Scarf Lv. 100 -- Reckless

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Superpower
 • Head Smash

# 2 - 13.33 % (2 battles)


Basculin @ Life Orb Lv. 100 -- Reckless

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Waterfall
 • Aqua Jet
 • Head Smash

# 3 - 6.67 % (1 battles)


Basculin @ Choice Band Lv. 100 -- Reckless

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Superpower
 • Aqua Jet
 • Head Smash

# 4 - 6.67 % (1 battles)


Basculin @ Choice Scarf Lv. 100 -- Reckless

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Spd (100.0 %)

 • Protect
 • Endeavor
 • Head Smash
 • Final Gambit