Tier SM OU

Global Usage: 0.03 % (546 battles)
Regular UsageLead Usage
0.03 %0.00 %

# 1 - 9.22 % (46 battles)


Sawsbuck @ Normalium Z Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (47.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 252 Atk / 184 Spd (39.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 252 Atk / 156 Spd (6.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 252 Atk / 152 Spd (2.2 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Horn Leech

# 2 - 6.61 % (33 battles)


Sawsbuck @ Rocky Helmet Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 128 Atk / 128 Spd (57.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 100 Atk / 100 Def / 100 SDef / 108 Spd (42.4 %)

 • Swords Dance
 • Leech Seed
 • Thunder Wave
 • Horn Leech

# 3 - 6.41 % (32 battles)


Sawsbuck @ Big Root Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Thunder Wave
 • Megahorn
 • Horn Leech

# 4 - 6.21 % (31 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (35.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (19.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.1 %)

Nature: Brave - EVs: 252 Atk / 252 Spd (12.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 252 Atk / 128 Spd (9.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (6.5 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Return
 • Horn Leech

# 5 - 5.21 % (26 battles)


Sawsbuck @ Grassium Z Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Bounce
 • Seed Bomb
 • Wild Charge

# 6 - 5.01 % (25 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 68 HP / 252 Atk / 188 Spd (76.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (16.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Horn Leech

# 7 - 4.81 % (24 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (70.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (29.2 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Megahorn
 • Horn Leech

# 8 - 3.21 % (16 battles)


Sawsbuck @ Chesto Berry Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 100 Atk / 100 Def / 100 SDef / 108 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Rest
 • Return
 • Horn Leech

# 9 - 2.81 % (14 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (50.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (50.0 %)

 • Jump Kick
 • Bounce
 • Retaliate
 • Horn Leech

# 10 - 2.61 % (13 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 11 - 2.40 % (12 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll (25.0 %) / Sap Sipper (75.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (66.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (25.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

 • Jump Kick
 • Megahorn
 • Retaliate
 • Horn Leech

# 12 - 2.20 % (11 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Thunder Wave
 • Megahorn
 • Synthesis
 • Horn Leech

# 13 - 2.20 % (11 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (81.8 %)

Nature: Brave - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (9.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (9.1 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 14 - 2.20 % (11 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Nature Power
 • Bounce
 • Horn Leech

# 15 - 2.00 % (10 battles)


Sawsbuck @ Choice Scarf Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Return
 • Megahorn
 • Horn Leech

# 16 - 2.00 % (10 battles)


Sawsbuck @ Choice Scarf Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 168 HP / 252 Atk / 4 Def / 4 SDef / 80 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Megahorn
 • Secret Power
 • Horn Leech

# 17 - 2.00 % (10 battles)


Sawsbuck @ Grassium Z Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Brave - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Return
 • Horn Leech

# 18 - 1.80 % (9 battles)


Sawsbuck @ Choice Band Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 12 Def / 96 SDef / 148 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Leech Seed
 • Bounce
 • Horn Leech

# 19 - 1.80 % (9 battles)


Sawsbuck @ Lum Berry Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Bounce
 • Horn Leech

# 20 - 1.60 % (8 battles)


Sawsbuck @ Choice Scarf Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Return
 • Secret Power
 • Horn Leech

# 21 - 1.40 % (7 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (57.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (42.9 %)

 • Thunder Wave
 • Return
 • Aromatherapy
 • Horn Leech

# 22 - 1.40 % (7 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Megahorn
 • Seed Bomb
 • Wild Charge

# 23 - 1.20 % (6 battles)


Sawsbuck @ Big Root Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Leech Seed
 • Megahorn
 • Horn Leech

# 24 - 1.20 % (6 battles)


Sawsbuck @ Choice Band Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Take Down
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 25 - 1.20 % (6 battles)


Sawsbuck @ Choice Scarf Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Return
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 1 - 29.79 % (14 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Hardy - EVs: 252 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Leech Seed
 • Agility
 • Horn Leech

# 2 - 10.64 % (5 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Hardy - EVs: 252 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Agility
 • Last Resort
 • Horn Leech

# 3 - 6.38 % (3 battles)


Sawsbuck @ Rocky Helmet Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 128 Atk / 128 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Leech Seed
 • Thunder Wave
 • Horn Leech

# 4 - 4.26 % (2 battles)


Sawsbuck @ Big Root Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Retaliate
 • Horn Leech

# 5 - 4.26 % (2 battles)


Sawsbuck @ Big Root Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Thunder Wave
 • Megahorn
 • Horn Leech

# 6 - 4.26 % (2 battles)


Sawsbuck @ Choice Scarf Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Return
 • Megahorn
 • Horn Leech

# 7 - 4.26 % (2 battles)


Sawsbuck @ Choice Scarf Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Return
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 8 - 4.26 % (2 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 9 - 4.26 % (2 battles)


Sawsbuck @ Normalium Z Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (50.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 252 Atk / 156 Spd (50.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Horn Leech

# 10 - 4.26 % (2 battles)


Sawsbuck @ Chesto Berry Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 100 Atk / 100 Def / 100 SDef / 108 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Rest
 • Return
 • Horn Leech

# 11 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Choice Band Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Double-Edge
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 12 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Choice Band Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Return
 • Megahorn
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 13 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Choice Scarf Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Return
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 14 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Focus Sash Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Frustration
 • Megahorn
 • Horn Leech

# 15 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Wild Charge
 • Horn Leech

# 16 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Leftovers Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Thunder Wave
 • Return
 • Aromatherapy
 • Horn Leech

# 17 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Wide Lens Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Jump Kick
 • Leech Seed
 • Thunder Wave
 • Bounce

# 18 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Chlorophyll

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Return
 • Horn Leech

# 19 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Life Orb Lv. 100 -- Sap Sipper

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Megahorn
 • Seed Bomb
 • Wild Charge

# 20 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Grassium Z Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Leech Seed
 • Bounce
 • Seed Bomb
 • Wild Charge

# 21 - 2.13 % (1 battles)


Sawsbuck @ Lum Berry Lv. 100 -- Serene Grace

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Jump Kick
 • Bounce
 • Horn Leech