Tier SM OU

Global Usage: 1.41 % (8803 battles)
Regular UsageLead Usage
1.25 %0.16 %

# 1 - 9.01 % (704 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (22.0 %) / Justified (78.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (39.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (27.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (26.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Serious - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.9 %)

 • Swords Dance
 • Knock Off
 • Close Combat
 • Zen Headbutt

# 2 - 8.18 % (639 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (2.3 %) / Justified (97.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (64.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (23.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.3 %)

 • Swords Dance
 • Knock Off
 • Close Combat
 • Psycho Cut

# 3 - 7.79 % (609 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (41.4 %) / Justified (58.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (33.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (29.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (24.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (10.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Naive - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.5 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Zen Headbutt

# 4 - 4.52 % (353 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (15.9 %) / Justified (84.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (93.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (6.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Close Combat
 • Psycho Cut

# 5 - 3.67 % (287 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (99.3 %) / Justified (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (83.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 32 HP / 224 Atk / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 SDef / 4 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 92 HP / 216 Atk / 56 Def / 16 SAtk / 56 SDef / 72 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Drain Punch
 • Shadow Sneak
 • Psycho Cut

# 6 - 3.20 % (250 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (16.0 %) / Justified (84.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (44.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (33.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (9.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 124 HP / 132 Atk / 252 Spd (9.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Naive - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.4 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Psycho Cut

# 7 - 2.71 % (212 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Punch
 • Leaf Blade
 • Close Combat
 • Psycho Cut

# 8 - 2.07 % (162 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (80.2 %) / Justified (19.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (49.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (43.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (1.2 %)

 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Shadow Sneak
 • Zen Headbutt

# 9 - 1.60 % (125 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Leaf Blade
 • Psycho Cut
 • Power-Up Punch

# 10 - 1.46 % (114 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (62.3 %) / Justified (37.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (50.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (32.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (16.7 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Close Combat
 • Zen Headbutt

# 11 - 1.45 % (113 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (19.5 %) / Justified (80.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (66.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 176 Atk / 252 Spd (11.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (10.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (8.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (2.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 172 HP / 176 Atk / 160 Spd (0.9 %)

 • Swords Dance
 • Drain Punch
 • Shadow Sneak
 • Zen Headbutt

# 12 - 1.43 % (112 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (9.8 %) / Justified (90.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (32.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (18.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 80 HP / 140 Atk / 96 Def / 192 Spd (14.3 %)

Nature: Timid - EVs: 104 HP / 152 Def / 252 Spd (10.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 80 HP / 176 Atk / 60 Def / 192 Spd (8.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 104 HP / 152 Def / 252 Spd (4.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (3.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 80 HP / 80 Atk / 96 Def / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 132 HP / 216 Def / 160 Spd (0.9 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Drain Punch
 • Psycho Cut

# 13 - 1.41 % (110 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (95.5 %) / Justified (4.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (95.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (4.5 %)

 • Ice Punch
 • Close Combat
 • Shadow Sneak
 • Psycho Cut

# 14 - 1.39 % (109 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (45.0 %) / Justified (55.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (49.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (23.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 Atk / 136 Def / 252 Spd (17.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 212 Atk / 44 SDef / 252 Spd (0.9 %)

 • Swords Dance
 • Knock Off
 • Drain Punch
 • Psycho Cut

# 15 - 1.29 % (101 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (10.9 %) / Justified (89.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (75.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (23.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

 • Swords Dance
 • Knock Off
 • Drain Punch
 • Zen Headbutt

# 16 - 1.28 % (100 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (93.0 %) / Justified (7.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (89.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 232 HP / 24 Atk / 252 Spd (5.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (3.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.0 %)

 • Bulk Up
 • Drain Punch
 • Shadow Sneak
 • Psycho Cut

# 17 - 1.25 % (98 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (43.9 %) / Justified (56.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (59.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (14.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 96 HP / 160 Def / 252 Spd (8.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 112 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 12 HP / 252 Atk / 244 Spd (1.0 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Drain Punch
 • Zen Headbutt

# 18 - 1.22 % (95 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (3.2 %) / Justified (96.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (85.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (10.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.2 %)

 • Swords Dance
 • Knock Off
 • Drain Punch
 • Shadow Sneak

# 19 - 1.16 % (91 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Rock Slide
 • Substitute
 • Bulk Up
 • Drain Punch

# 20 - 1.06 % (83 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 152 Def / 104 SDef / 252 Spd (98.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.2 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Poison Jab
 • Drain Punch

# 21 - 0.93 % (73 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (52.1 %) / Justified (47.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 136 Atk / 252 Spd (43.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 92 HP / 160 Atk / 4 SDef / 252 Spd (19.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (17.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 140 Atk / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 192 HP / 64 Atk / 252 Spd (1.4 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Drain Punch

# 22 - 0.84 % (66 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (68.2 %) / Justified (31.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (54.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (31.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (7.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.5 %)

 • Thunder Punch
 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Zen Headbutt

# 23 - 0.82 % (64 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (71.9 %) / Justified (28.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (43.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (26.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (18.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (10.9 %)

 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Poison Jab
 • Zen Headbutt

# 24 - 0.77 % (60 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (56.7 %) / Justified (43.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (56.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (43.3 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Close Combat

# 25 - 0.73 % (57 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (73.7 %) / Justified (26.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (78.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (15.8 %)

Nature: Naughty - EVs: 64 HP / 184 Atk / 124 SDef / 136 Spd (5.3 %)

 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Poison Jab
 • Psycho Cut

# 1 - 14.29 % (141 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (0.7 %) / Justified (99.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (46.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (31.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.4 %)

 • Swords Dance
 • Knock Off
 • Close Combat
 • Psycho Cut

# 2 - 10.84 % (107 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (70.1 %) / Justified (29.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (48.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (45.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Zen Headbutt

# 3 - 6.59 % (65 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (9.2 %) / Justified (90.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (53.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.5 %)

 • Swords Dance
 • Knock Off
 • Close Combat
 • Zen Headbutt

# 4 - 6.38 % (63 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (68.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 SDef (31.7 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Close Combat
 • Zen Headbutt

# 5 - 3.14 % (31 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (12.9 %) / Justified (87.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (51.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (16.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.7 %)

Nature: Naive - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 124 HP / 132 Atk / 252 Spd (6.5 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Psycho Cut

# 6 - 3.14 % (31 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (12.9 %) / Justified (87.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (96.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.2 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Close Combat
 • Psycho Cut

# 7 - 2.74 % (27 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Close Combat
 • Shadow Sneak
 • Psycho Cut

# 8 - 2.63 % (26 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (50.0 %) / Justified (50.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (57.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (42.3 %)

 • Bulk Up
 • Drain Punch
 • Shadow Sneak
 • Zen Headbutt

# 9 - 2.33 % (23 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (95.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Drain Punch

# 10 - 2.23 % (22 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (45.5 %) / Justified (54.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (54.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (18.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (13.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 96 HP / 160 Def / 252 Spd (9.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 112 Atk / 252 Spd (4.5 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Drain Punch
 • Zen Headbutt

# 11 - 1.82 % (18 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Rock Slide
 • Substitute
 • Bulk Up
 • Drain Punch

# 12 - 1.42 % (14 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (92.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.1 %)

 • Swords Dance
 • X-Scissor
 • Drain Punch
 • Psycho Cut

# 13 - 1.32 % (13 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Justified

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (61.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (38.5 %)

 • Ice Punch
 • Leaf Blade
 • Close Combat
 • Psycho Cut

# 14 - 1.11 % (11 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Knock Off
 • Bulk Up
 • Drain Punch

# 15 - 1.11 % (11 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (27.3 %) / Justified (72.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (45.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (27.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (18.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.1 %)

 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Shadow Sneak
 • Zen Headbutt

# 16 - 1.01 % (10 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Justified

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (30.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 80 HP / 80 Atk / 96 Def / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 80 HP / 140 Atk / 96 Def / 192 Spd (10.0 %)

Nature: Timid - EVs: 104 HP / 152 Def / 252 Spd (10.0 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Drain Punch
 • Psycho Cut

# 17 - 1.01 % (10 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (20.0 %) / Justified (80.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (90.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (10.0 %)

 • Swords Dance
 • Substitute
 • Drain Punch
 • Psycho Cut

# 18 - 0.91 % (9 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Justified

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Swords Dance
 • Will-O-Wisp
 • Drain Punch

# 19 - 0.91 % (9 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (88.9 %) / Justified (11.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (55.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (44.4 %)

 • Thunder Punch
 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Zen Headbutt

# 20 - 0.81 % (8 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Punch
 • Leaf Blade
 • Close Combat
 • Psycho Cut

# 21 - 0.81 % (8 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Punch
 • Close Combat
 • Shadow Sneak
 • Psycho Cut

# 22 - 0.81 % (8 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Justified

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Destiny Bond
 • Close Combat
 • Zen Headbutt

# 23 - 0.81 % (8 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Drain Punch
 • Zen Headbutt

# 24 - 0.81 % (8 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Jolly - EVs: 140 HP / 116 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Hypnosis
 • Drain Punch
 • Zen Headbutt

# 25 - 0.81 % (8 battles)


Gallade @ Galladite Lv. 100 -- Steadfast (12.5 %) / Justified (87.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (87.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.5 %)

 • Swords Dance
 • Close Combat
 • Poison Jab
 • Psycho Cut