Tier SM OU

Global Usage: 0.76 % (1058 battles)
Regular UsageLead Usage
0.67 %0.09 %

# 1 - 15.21 % (141 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (31.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (27.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 92 HP / 252 Atk / 164 Spd (17.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (12.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 144 Spd (6.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 192 Atk / 36 Def / 36 SDef / 144 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 252 Atk / 156 Spd (0.7 %)

 • Protect
 • Crunch
 • Ice Fang
 • Psychic Fangs

# 2 - 9.06 % (84 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (34.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (22.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (14.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Ice Fang

# 3 - 7.66 % (71 battles)


Sharpedo @ Metronome Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch
 • Poison Jab

# 4 - 6.80 % (63 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Protect
 • Destiny Bond
 • Crunch
 • Poison Fang

# 5 - 5.18 % (48 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (81.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (18.8 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Poison Jab

# 6 - 3.88 % (36 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (97.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Destiny Bond
 • Crunch

# 7 - 3.88 % (36 battles)


Sharpedo @ Psychium Z Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Psychic Fangs

# 8 - 3.56 % (33 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (100.0 %)

 • Roar
 • Earthquake
 • Protect
 • Crunch

# 9 - 2.91 % (27 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (66.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (29.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.7 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Poison Fang

# 10 - 2.70 % (25 battles)


Sharpedo @ Focus Sash Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Protect
 • Destiny Bond
 • Dark Pulse

# 11 - 2.27 % (21 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (57.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (19.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (14.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.5 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Psychic Fangs

# 12 - 2.05 % (19 battles)


Sharpedo @ Leftovers Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Hasty - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (63.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 144 HP / 112 Atk / 252 Spd (36.8 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Poison Jab

# 13 - 1.73 % (16 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Naive - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Surf
 • Crunch
 • Ice Fang
 • Psychic Fangs

# 14 - 1.51 % (14 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Protect
 • Crunch
 • Bounce
 • Ice Fang

# 15 - 1.40 % (13 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (84.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 252 Atk / 184 Spd (15.4 %)

 • Crunch
 • Ice Fang
 • Aqua Jet
 • Psychic Fangs

# 16 - 1.29 % (12 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (33.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 92 HP / 252 Atk / 164 Spd (33.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (16.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 252 Atk / 184 Spd (16.7 %)

 • Protect
 • Crunch
 • Ice Fang
 • Aqua Jet

# 17 - 1.19 % (11 battles)


Sharpedo @ Focus Sash Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • (No Move)
 • Protect
 • Crunch
 • Dive

# 18 - 1.08 % (10 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Rash - EVs: 116 HP / 108 Atk / 64 Def / 100 SAtk / 68 SDef / 52 Spd (100.0 %)

 • Hydro Pump
 • Ice Beam
 • Protect
 • Crunch

# 19 - 1.08 % (10 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Rough Skin (50.0 %) / Speed Boost (50.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (50.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (50.0 %)

 • Crunch
 • Poison Fang
 • Aqua Jet
 • Psychic Fangs

# 20 - 0.97 % (9 battles)


Sharpedo @ Focus Sash Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (77.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (22.2 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Ice Fang

# 21 - 0.97 % (9 battles)


Sharpedo @ Life Orb Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Poison Jab

# 22 - 0.97 % (9 battles)


Sharpedo @ Metronome Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Poison Jab
 • Psychic Fangs

# 23 - 0.97 % (9 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch

# 24 - 0.86 % (8 battles)


Sharpedo @ Life Orb Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (87.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (12.5 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch

# 25 - 0.86 % (8 battles)


Sharpedo @ Life Orb Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Modest - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Crunch
 • Dive
 • Poison Jab

# 1 - 16.03 % (21 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (42.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (33.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 144 Spd (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 92 HP / 252 Atk / 164 Spd (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 192 Atk / 36 Def / 36 SDef / 144 Spd (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 192 HP / 172 Atk / 144 Spd (4.8 %)

 • Protect
 • Crunch
 • Ice Fang
 • Psychic Fangs

# 2 - 12.21 % (16 battles)


Sharpedo @ Focus Sash Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • (No Move)
 • Protect
 • Crunch
 • Dive

# 3 - 9.16 % (12 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 92 HP / 252 Atk / 164 Spd (100.0 %)

 • Protect
 • Crunch
 • Ice Fang
 • Aqua Jet

# 4 - 8.40 % (11 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (36.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (27.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (18.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (9.1 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Ice Fang

# 5 - 6.87 % (9 battles)


Sharpedo @ Leftovers Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Hardy - EVs: 144 HP / 112 Atk / 252 Spd (55.6 %)

Nature: Hasty - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (44.4 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Poison Jab

# 6 - 3.82 % (5 battles)


Sharpedo @ Focus Sash Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Protect
 • Crunch
 • Dive
 • Poison Jab

# 7 - 3.82 % (5 battles)


Sharpedo @ Life Orb Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch
 • Psychic Fangs

# 8 - 3.82 % (5 battles)


Sharpedo @ Poisonium Z Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Destiny Bond
 • Poison Jab

# 9 - 3.05 % (4 battles)


Sharpedo @ Focus Sash Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Protect
 • Destiny Bond
 • Dark Pulse

# 10 - 3.05 % (4 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Poison Jab

# 11 - 2.29 % (3 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 56 Def / 56 SDef / 144 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Aqua Jet

# 12 - 1.53 % (2 battles)


Sharpedo @ Leftovers Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Aqua Jet
 • Psychic Fangs

# 13 - 1.53 % (2 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Destiny Bond
 • Crunch

# 14 - 1.53 % (2 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Poison Fang

# 15 - 1.53 % (2 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (50.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (50.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Psychic Fangs

# 16 - 1.53 % (2 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Rough Skin

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Protect
 • Crunch
 • Poison Fang
 • Psychic Fangs

# 17 - 1.53 % (2 battles)


Sharpedo @ Sharpedonite Lv. 100 -- Rough Skin

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Crunch
 • Poison Fang
 • Aqua Jet
 • Psychic Fangs

# 18 - 1.53 % (2 battles)


Sharpedo @ Psychium Z Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch
 • Psychic Fangs

# 19 - 0.76 % (1 battles)


Sharpedo @ Leftovers Lv. 100 -- Rough Skin

Nature: Hardy - EVs: 4 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Surf
 • Ice Beam
 • Ancient Power
 • Dark Pulse

# 20 - 0.76 % (1 battles)


Sharpedo @ Life Orb Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Protect
 • Dark Pulse
 • Scald

# 21 - 0.76 % (1 battles)


Sharpedo @ Life Orb Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Destiny Bond
 • Crunch

# 22 - 0.76 % (1 battles)


Sharpedo @ Life Orb Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Bounce

# 23 - 0.76 % (1 battles)


Sharpedo @ Life Orb Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Protect
 • Crunch
 • Poison Jab

# 24 - 0.76 % (1 battles)


Sharpedo @ Metronome Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Waterfall
 • Crunch
 • Poison Jab

# 25 - 0.76 % (1 battles)


Sharpedo @ Metronome Lv. 100 -- Speed Boost

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Crunch
 • Poison Jab
 • Psychic Fangs