Tier SM OU

Global Usage: 3.26 % (51415 battles)
Regular UsageLead Usage
3.01 %0.25 %

# 1 - 34.81 % (16549 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (50.0 %) / Mold Breaker (24.1 %) / Moxie (25.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (32.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (19.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (15.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 Def / 224 Spd (2.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 20 Def / 236 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 8 Def / 248 Spd (0.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 SDef / 224 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 24 Def / 232 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 0 (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 216 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 200 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 8 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 132 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 200 Atk / 8 Def / 44 SAtk / 4 SDef / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 236 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 140 Atk / 252 SDef / 44 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Spd (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return

# 2 - 12.93 % (6148 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (50.3 %) / Mold Breaker (20.1 %) / Moxie (29.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (34.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (21.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (17.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (9.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.9 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 144 Atk / 16 Def / 8 SDef / 224 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 204 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 252 Atk / 152 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 128 Atk / 16 Def / 248 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 144 HP / 108 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 124 HP / 204 Atk / 180 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.0 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 64 HP / 252 Atk / 192 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 136 HP / 252 Atk / 120 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Hasty - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 136 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 3 - 9.33 % (4434 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (64.8 %) / Mold Breaker (2.1 %) / Moxie (33.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (47.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (26.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (7.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 240 Atk / 16 Def / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 252 Atk / 88 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 12 HP / 244 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 40 Def / 216 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 216 HP / 252 Atk / 40 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • Close Combat

# 4 - 8.87 % (4218 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (58.7 %) / Mold Breaker (15.1 %) / Moxie (26.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (32.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (20.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (18.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (4.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 200 Atk / 8 Def / 44 SAtk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 240 Atk / 8 Def / 44 SAtk / 216 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 24 HP / 252 Atk / 232 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 4 Def / 248 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 128 HP / 128 Atk / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Timid - EVs: 208 Atk (0.0 %)

Nature: Timid - EVs: 8 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 152 Atk / 16 Def / 224 Spd (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Frustration

# 5 - 4.80 % (2282 battles)


Pinsir @ Focus Band Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (49.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (46.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (4.1 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • X-Scissor
 • Smack Down

# 6 - 2.04 % (968 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (14.3 %) / Mold Breaker (10.0 %) / Moxie (75.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (62.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (24.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 8 SDef / 248 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Feint

# 7 - 1.38 % (654 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (30.4 %) / Mold Breaker (24.2 %) / Moxie (45.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (36.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (30.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (6.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (5.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 252 Atk / 156 Spd (2.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 40 SDef / 216 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 200 Atk / 56 Def / 252 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Feint
 • Close Combat

# 8 - 1.31 % (621 battles)


Pinsir @ Leftovers Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (100.0 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 9 - 1.14 % (542 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (65.3 %) / Mold Breaker (24.5 %) / Moxie (10.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (55.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (10.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 10 - 1.06 % (506 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (1.6 %) / Moxie (98.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 12 Def / 252 Spd (34.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (23.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 244 Atk / 4 Def / 4 SDef / 252 Spd (14.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 220 Atk / 4 Def / 48 SDef / 236 Spd (12.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 4 Def / 16 SDef / 240 Spd (6.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 208 Atk / 4 Def / 60 SDef / 236 Spd (4.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 236 Atk / 20 Def / 252 Spd (2.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 16 SDef / 236 Spd (1.8 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Bulk Up

# 11 - 0.99 % (471 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (52.7 %) / Mold Breaker (17.2 %) / Moxie (30.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (54.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (14.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 216 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 136 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (0.4 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 12 - 0.98 % (466 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (11.4 %) / Mold Breaker (3.0 %) / Moxie (85.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 228 Atk / 28 Def / 252 Spd (59.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.2 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 13 - 0.96 % (456 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (53.7 %) / Mold Breaker (6.6 %) / Moxie (39.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (29.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (28.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (18.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (6.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 196 HP / 168 Atk / 144 Spd (5.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 4 Def / 136 Spd (5.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Facade

# 14 - 0.90 % (429 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (49.2 %) / Mold Breaker (3.3 %) / Moxie (47.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (59.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (29.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (0.7 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 15 - 0.89 % (421 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (15.9 %) / Moxie (84.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (78.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.4 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Frustration
 • Feint

# 16 - 0.85 % (402 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (17.2 %) / Mold Breaker (1.0 %) / Moxie (81.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (46.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (41.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.5 %)

Nature: Careful - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 184 HP / 252 Atk / 72 Def (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Superpower

# 17 - 0.67 % (319 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (54.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (19.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 20 Def / 96 SDef / 60 Spd (8.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 120 Atk / 16 Def / 8 SDef / 248 Spd (1.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 132 Atk / 76 Def / 16 SDef / 116 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Facade
 • Close Combat

# 18 - 0.46 % (220 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (5.9 %) / Moxie (94.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (70.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 104 Def / 152 SDef (6.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 16 Atk / 16 Def / 112 SDef / 248 Spd (2.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 120 Atk / 16 Def / 8 SDef / 248 Spd (2.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 144 Atk / 16 Def / 8 SDef / 224 Spd (1.4 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Facade

# 19 - 0.42 % (198 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 244 Atk / 4 Def / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Brick Break
 • Bulk Up

# 20 - 0.37 % (175 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (15.4 %) / Mold Breaker (51.4 %) / Moxie (33.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 152 Atk / 16 Def / 224 Spd (60.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 128 Atk / 16 Def / 248 Spd (39.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.6 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • Facade

# 21 - 0.36 % (170 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (40.0 %) / Mold Breaker (31.2 %) / Moxie (28.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (28.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (19.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 144 HP / 108 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 SAtk / 116 SDef / 140 Spd (1.2 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Storm Throw

# 22 - 0.34 % (163 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (95.1 %) / Mold Breaker (4.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (65.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (17.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (17.2 %)

 • Swords Dance
 • Double-Edge
 • Earthquake
 • Stealth Rock

# 23 - 0.33 % (155 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (29.0 %) / Mold Breaker (41.3 %) / Moxie (29.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (39.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (28.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (21.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 16 Def / 20 SAtk / 16 SDef / 204 Spd (5.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.6 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat

# 24 - 0.31 % (146 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (51.4 %) / Mold Breaker (4.1 %) / Moxie (44.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (51.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 108 Atk / 100 Def / 100 SDef / 100 Spd (22.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (1.4 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Frustration
 • Close Combat

# 25 - 0.30 % (144 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (17.4 %) / Mold Breaker (40.3 %) / Moxie (42.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (38.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (18.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (16.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (6.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.2 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Close Combat

# 1 - 29.89 % (1157 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (61.1 %) / Mold Breaker (24.8 %) / Moxie (14.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (26.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (19.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (16.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (6.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 Def / 224 Spd (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (0.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 8 Def / 248 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 8 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 236 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 200 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 24 Def / 232 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (0.1 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return

# 2 - 11.55 % (447 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (51.9 %) / Mold Breaker (25.1 %) / Moxie (23.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (26.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (22.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (21.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (14.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 204 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 144 Atk / 16 Def / 8 SDef / 224 Spd (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 136 Def / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 128 Atk / 16 Def / 248 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 136 HP / 252 Atk / 120 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 3 - 10.59 % (410 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (77.3 %) / Mold Breaker (12.0 %) / Moxie (10.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (33.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (18.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (10.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP (7.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Timid - EVs: 8 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Frustration

# 4 - 7.59 % (294 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (70.4 %) / Mold Breaker (1.7 %) / Moxie (27.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (49.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (25.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 240 Atk / 8 Def / 8 SDef / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 240 Atk / 16 Def / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.7 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • Close Combat

# 5 - 2.61 % (101 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (79.2 %) / Mold Breaker (5.0 %) / Moxie (15.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (77.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (17.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (1.0 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 6 - 2.48 % (96 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (19.8 %) / Mold Breaker (80.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (52.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (36.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.1 %)

 • Double-Edge
 • Facade
 • Knock Off
 • Stealth Rock

# 7 - 2.35 % (91 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (90.1 %) / Mold Breaker (3.3 %) / Moxie (6.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (73.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (16.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.2 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 8 - 2.30 % (89 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 12 Def / 252 Spd (36.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (36.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 244 Atk / 4 Def / 4 SDef / 252 Spd (10.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 208 Atk / 4 Def / 60 SDef / 236 Spd (4.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 220 Atk / 4 Def / 48 SDef / 236 Spd (4.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 16 SDef / 236 Spd (4.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 4 Def / 16 SDef / 240 Spd (3.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 236 Atk / 20 Def / 252 Spd (1.1 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Bulk Up

# 9 - 2.22 % (86 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (98.8 %) / Mold Breaker (1.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (59.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (40.7 %)

 • Swords Dance
 • Double-Edge
 • Earthquake
 • Stealth Rock

# 10 - 1.63 % (63 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (20.6 %) / Moxie (79.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (68.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (25.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.6 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 11 - 1.27 % (49 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 244 Atk / 4 Def / 4 SDef / 252 Spd (95.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 8 Def / 4 SDef / 252 Spd (4.1 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Brick Break
 • Bulk Up

# 12 - 1.08 % (42 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (11.9 %) / Mold Breaker (66.7 %) / Moxie (21.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 152 Atk / 16 Def / 224 Spd (66.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 128 Atk / 16 Def / 248 Spd (33.3 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • Facade

# 13 - 0.67 % (26 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (88.5 %) / Moxie (11.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (84.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.8 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Frustration
 • Feint

# 14 - 0.65 % (25 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (68.0 %) / Mold Breaker (16.0 %) / Moxie (16.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (76.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Facade

# 15 - 0.65 % (25 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (16.0 %) / Mold Breaker (8.0 %) / Moxie (76.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (72.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (4.0 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • X-Scissor

# 16 - 0.62 % (24 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (20.8 %) / Mold Breaker (54.2 %) / Moxie (25.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (58.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (25.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (12.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 252 Atk / 156 Spd (4.2 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Feint
 • Close Combat

# 17 - 0.57 % (22 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (13.6 %) / Moxie (86.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 228 Atk / 28 Def / 252 Spd (59.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (27.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.5 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 18 - 0.57 % (22 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 196 Def / 60 SDef (100.0 %)

 • Quick Attack
 • Close Combat
 • X-Scissor
 • Stealth Rock

# 19 - 0.52 % (20 battles)


Pinsir @ Choice Scarf Lv. 100 -- Mold Breaker (85.0 %) / Moxie (15.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (75.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.0 %)

Nature: Docile - EVs: 40 HP / 40 Atk / 40 Def / 40 SAtk / 40 SDef / 40 Spd (10.0 %)

 • Earthquake
 • Close Combat
 • X-Scissor
 • Stone Edge

# 20 - 0.52 % (20 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (85.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (15.0 %)

 • Swords Dance
 • Facade
 • Close Combat
 • Stealth Rock

# 21 - 0.52 % (20 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (100.0 %)

 • Rest
 • Facade
 • Bulk Up
 • Stealth Rock

# 22 - 0.49 % (19 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (26.3 %) / Moxie (73.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (78.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.3 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Feint

# 23 - 0.49 % (19 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Facade
 • Bulk Up
 • Stealth Rock

# 24 - 0.46 % (18 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (77.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Facade
 • Stealth Rock

# 25 - 0.44 % (17 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (23.5 %) / Mold Breaker (23.5 %) / Moxie (52.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (58.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 16 Def / 20 SAtk / 16 SDef / 204 Spd (23.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.9 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat