Tier SM OU

Global Usage: 3.36 % (26499 battles)
Regular UsageLead Usage
3.07 %0.28 %

# 1 - 42.09 % (10207 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (52.0 %) / Mold Breaker (21.1 %) / Moxie (26.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (32.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (21.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (12.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 Def / 224 Spd (4.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 20 Def / 236 Spd (1.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 8 Def / 248 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (0.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Spd (0.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 SDef / 224 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 24 Def / 232 Spd (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 0 (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 216 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 132 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 236 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 140 Atk / 252 SDef / 44 Spd (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return

# 2 - 14.21 % (3445 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (54.0 %) / Mold Breaker (21.4 %) / Moxie (24.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (32.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (20.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (10.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 204 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 64 HP / 252 Atk / 192 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 136 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 3 - 8.45 % (2050 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (63.0 %) / Mold Breaker (11.4 %) / Moxie (25.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (30.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (27.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (10.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (3.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 4 Def / 248 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP (0.1 %)

Nature: Timid - EVs: 208 Atk (0.0 %)

Nature: Timid - EVs: 8 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Frustration

# 4 - 5.20 % (1262 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (29.9 %) / Mold Breaker (3.2 %) / Moxie (66.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (57.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (16.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 12 HP / 244 Atk / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Spd (0.1 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • Close Combat

# 5 - 2.70 % (654 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (16.2 %) / Mold Breaker (5.2 %) / Moxie (78.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (61.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (24.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (2.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 8 SDef / 248 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Feint

# 6 - 2.56 % (621 battles)


Pinsir @ Leftovers Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (100.0 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 7 - 1.34 % (325 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (13.8 %) / Moxie (86.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (79.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (15.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.5 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Frustration
 • Feint

# 8 - 1.34 % (325 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (37.5 %) / Mold Breaker (41.5 %) / Moxie (20.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (44.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (28.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (14.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Feint
 • Close Combat

# 9 - 1.28 % (310 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (59.4 %) / Mold Breaker (32.3 %) / Moxie (8.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (42.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (19.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (17.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.6 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 10 - 1.14 % (277 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (63.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (22.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 20 Def / 96 SDef / 60 Spd (9.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 132 Atk / 76 Def / 16 SDef / 116 Spd (0.4 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Facade
 • Close Combat

# 11 - 1.08 % (263 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (59.7 %) / Mold Breaker (1.5 %) / Moxie (38.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (59.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (35.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.4 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 12 - 1.06 % (256 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (23.4 %) / Mold Breaker (1.6 %) / Moxie (75.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (70.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.6 %)

Nature: Careful - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.6 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Superpower

# 13 - 1.04 % (253 battles)


Pinsir @ Focus Band Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (63.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (36.8 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • X-Scissor
 • Smack Down

# 14 - 1.02 % (247 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (78.1 %) / Mold Breaker (8.9 %) / Moxie (13.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (65.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (22.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 216 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.2 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 15 - 0.73 % (177 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (64.4 %) / Mold Breaker (6.8 %) / Moxie (28.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (53.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 4 Def / 136 Spd (14.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (9.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.6 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Facade

# 16 - 0.71 % (173 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (29.5 %) / Mold Breaker (8.1 %) / Moxie (62.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (51.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (30.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.7 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 17 - 0.62 % (150 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (99.3 %) / Mold Breaker (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (70.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (17.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.0 %)

 • Swords Dance
 • Double-Edge
 • Earthquake
 • Stealth Rock

# 18 - 0.40 % (96 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (92.7 %) / Moxie (7.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Stealth Rock

# 19 - 0.39 % (94 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (38.3 %) / Mold Breaker (1.1 %) / Moxie (60.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (83.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (14.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.1 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 20 - 0.38 % (92 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (62.0 %) / Mold Breaker (13.0 %) / Moxie (25.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (50.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (40.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (5.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (2.2 %)

 • Swords Dance
 • Substitute
 • Flail
 • Feint

# 21 - 0.34 % (83 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (44.6 %) / Mold Breaker (54.2 %) / Moxie (1.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (51.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (18.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 16 Def / 20 SAtk / 16 SDef / 204 Spd (9.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat

# 22 - 0.34 % (82 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 60 Def / 16 SDef / 60 Spd (100.0 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Facade
 • Bulk Up

# 23 - 0.33 % (80 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (15.0 %) / Mold Breaker (6.2 %) / Moxie (78.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (75.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (1.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.2 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • X-Scissor

# 24 - 0.31 % (76 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (3.9 %) / Moxie (96.1 %)

Nature: Lonely - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Feint
 • X-Scissor

# 25 - 0.27 % (66 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (83.3 %) / Mold Breaker (1.5 %) / Moxie (15.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 248 Spd (56.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (19.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (13.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (10.6 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Stone Edge

# 1 - 36.24 % (815 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (62.8 %) / Mold Breaker (24.3 %) / Moxie (12.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (28.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (23.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (13.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (10.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (9.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 Def / 224 Spd (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (1.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 8 Def / 248 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 236 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 24 Def / 232 Spd (0.1 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return

# 2 - 13.78 % (310 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (62.6 %) / Mold Breaker (25.5 %) / Moxie (11.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (27.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (22.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (20.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (14.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (6.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 204 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 136 Def / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 3 - 11.16 % (251 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (78.1 %) / Mold Breaker (15.9 %) / Moxie (6.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (45.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (14.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (13.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP (12.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Timid - EVs: 8 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.4 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Frustration

# 4 - 3.73 % (84 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (92.9 %) / Mold Breaker (2.4 %) / Moxie (4.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (86.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (10.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.2 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 5 - 3.51 % (79 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (98.7 %) / Mold Breaker (1.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (55.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (44.3 %)

 • Swords Dance
 • Double-Edge
 • Earthquake
 • Stealth Rock

# 6 - 3.16 % (71 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (29.6 %) / Mold Breaker (4.2 %) / Moxie (66.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (45.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (31.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 240 Atk / 8 Def / 8 SDef / 252 Spd (4.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.4 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • Close Combat

# 7 - 2.09 % (47 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (21.3 %) / Moxie (78.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (78.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (21.3 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 8 - 1.47 % (33 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (51.5 %) / Mold Breaker (48.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (54.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (24.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (18.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.0 %)

 • Double-Edge
 • Facade
 • Knock Off
 • Stealth Rock

# 9 - 1.02 % (23 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (82.6 %) / Mold Breaker (8.7 %) / Moxie (8.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (43.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (30.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (8.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (8.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.7 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 10 - 0.89 % (20 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (80.0 %) / Mold Breaker (10.0 %) / Moxie (10.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (80.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (10.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Facade

# 11 - 0.89 % (20 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (100.0 %)

 • Rest
 • Facade
 • Bulk Up
 • Stealth Rock

# 12 - 0.84 % (19 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (26.3 %) / Moxie (73.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (78.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.3 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Feint

# 13 - 0.84 % (19 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (15.8 %) / Mold Breaker (68.4 %) / Moxie (15.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (73.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (26.3 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Feint
 • Close Combat

# 14 - 0.84 % (19 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Facade
 • Bulk Up
 • Stealth Rock

# 15 - 0.80 % (18 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (77.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Facade
 • Stealth Rock

# 16 - 0.76 % (17 battles)


Pinsir @ Choice Scarf Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (88.2 %)

Nature: Docile - EVs: 40 HP / 40 Atk / 40 Def / 40 SAtk / 40 SDef / 40 Spd (11.8 %)

 • Earthquake
 • Close Combat
 • X-Scissor
 • Stone Edge

# 17 - 0.62 % (14 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Return
 • Facade
 • Stealth Rock

# 18 - 0.53 % (12 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Double-Edge
 • Rock Slide
 • Stealth Rock

# 19 - 0.53 % (12 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (58.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 20 Def / 96 SDef / 60 Spd (25.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (8.3 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Facade
 • Close Combat

# 20 - 0.53 % (12 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (41.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (33.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (25.0 %)

 • Swords Dance
 • Substitute
 • Flail
 • Feint

# 21 - 0.53 % (12 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 196 Def / 60 SDef (100.0 %)

 • Quick Attack
 • Close Combat
 • X-Scissor
 • Stealth Rock

# 22 - 0.53 % (12 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (100.0 %)

 • Rest
 • Sleep Talk
 • Facade
 • Bulk Up

# 23 - 0.49 % (11 battles)


Pinsir @ Groundium Z Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Adamant - EVs: 240 Atk / 36 Def / 232 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Toxic
 • Knock Off
 • Stealth Rock

# 24 - 0.44 % (10 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (10.0 %) / Mold Breaker (60.0 %) / Moxie (30.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (40.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Careful - EVs: 148 HP / 252 Atk / 108 SDef (10.0 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 25 - 0.44 % (10 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (70.0 %) / Moxie (30.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (70.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.0 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Close Combat
 • X-Scissor