Tier SM OU

Global Usage: 3.38 % (43722 battles)
Regular UsageLead Usage
3.13 %0.25 %

# 1 - 37.13 % (15038 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (49.6 %) / Mold Breaker (24.7 %) / Moxie (25.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (31.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (15.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 Def / 224 Spd (2.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (1.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 20 Def / 236 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 8 Def / 248 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 SDef / 224 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 24 Def / 232 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 0 (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 216 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 200 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 8 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 132 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 236 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 140 Atk / 252 SDef / 44 Spd (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return

# 2 - 12.59 % (5098 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (46.7 %) / Mold Breaker (23.0 %) / Moxie (30.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (36.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (21.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (9.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 204 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 252 Atk / 152 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 144 HP / 108 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 124 HP / 204 Atk / 180 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 64 HP / 252 Atk / 192 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Hasty - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 136 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 3 - 9.40 % (3809 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (58.0 %) / Mold Breaker (16.3 %) / Moxie (25.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (29.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (22.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (18.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (1.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 24 HP / 252 Atk / 232 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 4 Def / 248 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 128 HP / 128 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Timid - EVs: 208 Atk (0.0 %)

Nature: Timid - EVs: 8 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Frustration

# 4 - 8.71 % (3526 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (61.3 %) / Mold Breaker (2.0 %) / Moxie (36.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (42.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (32.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (7.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 252 Atk / 88 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 12 HP / 244 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 40 Def / 216 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 216 HP / 252 Atk / 40 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • Close Combat

# 5 - 3.76 % (1524 battles)


Pinsir @ Focus Band Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (69.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (24.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (6.1 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • X-Scissor
 • Smack Down

# 6 - 2.21 % (895 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (12.2 %) / Mold Breaker (10.8 %) / Moxie (77.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (62.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (25.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 8 SDef / 248 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Feint

# 7 - 1.53 % (621 battles)


Pinsir @ Leftovers Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (100.0 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 8 - 1.29 % (524 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (29.4 %) / Mold Breaker (30.2 %) / Moxie (40.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (34.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (31.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (7.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (6.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 40 SDef / 216 Spd (2.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 200 Atk / 56 Def / 252 Spd (0.4 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Feint
 • Close Combat

# 9 - 1.25 % (508 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (65.4 %) / Mold Breaker (26.2 %) / Moxie (8.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (54.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (12.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (10.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 10 - 1.15 % (464 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (11.0 %) / Mold Breaker (3.0 %) / Moxie (86.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 228 Atk / 28 Def / 252 Spd (60.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (11.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.2 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 11 - 1.08 % (439 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (51.5 %) / Mold Breaker (18.5 %) / Moxie (30.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (53.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 216 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 136 Atk / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (0.5 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 12 - 0.99 % (399 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (16.5 %) / Mold Breaker (1.0 %) / Moxie (82.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (46.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (41.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Careful - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 184 HP / 252 Atk / 72 Def (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Superpower

# 13 - 0.98 % (397 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (16.9 %) / Moxie (83.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (77.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.5 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Frustration
 • Feint

# 14 - 0.90 % (366 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (42.3 %) / Mold Breaker (8.2 %) / Moxie (49.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (36.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (33.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (7.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 196 HP / 168 Atk / 144 Spd (7.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 4 Def / 136 Spd (6.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Facade

# 15 - 0.89 % (360 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (55.8 %) / Mold Breaker (3.9 %) / Moxie (40.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (55.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (35.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (0.8 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 16 - 0.74 % (300 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (58.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (20.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 20 Def / 96 SDef / 60 Spd (9.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 132 Atk / 76 Def / 16 SDef / 116 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Facade
 • Close Combat

# 17 - 0.51 % (205 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (3.4 %) / Moxie (96.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (76.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (14.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 104 Def / 152 SDef (6.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Facade

# 18 - 0.40 % (160 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (95.0 %) / Mold Breaker (5.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (66.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (17.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (16.2 %)

 • Swords Dance
 • Double-Edge
 • Earthquake
 • Stealth Rock

# 19 - 0.35 % (143 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (29.4 %) / Mold Breaker (38.5 %) / Moxie (32.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (42.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 16 Def / 20 SAtk / 16 SDef / 204 Spd (5.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.4 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat

# 20 - 0.33 % (132 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (46.2 %) / Mold Breaker (4.5 %) / Moxie (49.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (46.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 108 Atk / 100 Def / 100 SDef / 100 Spd (25.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (24.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (1.5 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Frustration
 • Close Combat

# 21 - 0.31 % (126 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (94.4 %) / Moxie (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Stealth Rock

# 22 - 0.30 % (122 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (13.1 %) / Moxie (86.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (87.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (12.3 %)

 • Swords Dance
 • Thrash
 • Quick Attack
 • Close Combat

# 23 - 0.30 % (122 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (23.0 %) / Mold Breaker (12.3 %) / Moxie (64.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (50.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (29.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (0.8 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • X-Scissor

# 24 - 0.30 % (121 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (33.1 %) / Mold Breaker (35.5 %) / Moxie (31.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (35.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (33.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (18.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 144 HP / 108 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 SAtk / 116 SDef / 140 Spd (1.7 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Storm Throw

# 25 - 0.29 % (117 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (17.1 %) / Mold Breaker (32.5 %) / Moxie (50.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (46.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (17.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (16.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (8.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.9 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Close Combat

# 1 - 33.34 % (1073 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (61.2 %) / Mold Breaker (25.2 %) / Moxie (13.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (26.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (19.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (16.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (7.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (3.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 Def / 224 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (0.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 8 Def / 248 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 8 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 236 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 200 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 24 Def / 232 Spd (0.1 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return

# 2 - 12.09 % (389 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (53.2 %) / Mold Breaker (28.0 %) / Moxie (18.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (25.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (22.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (16.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 204 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 136 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 3 - 11.87 % (382 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (79.1 %) / Mold Breaker (12.3 %) / Moxie (8.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (35.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (20.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (18.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP (7.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

Nature: Timid - EVs: 8 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Frustration

# 4 - 7.49 % (241 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (68.0 %) / Mold Breaker (1.7 %) / Moxie (30.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (48.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (29.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 240 Atk / 8 Def / 8 SDef / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.8 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • Close Combat

# 5 - 2.89 % (93 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (84.9 %) / Mold Breaker (5.4 %) / Moxie (9.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (78.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (16.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (1.1 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 6 - 2.58 % (83 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (98.8 %) / Mold Breaker (1.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (57.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (42.2 %)

 • Swords Dance
 • Double-Edge
 • Earthquake
 • Stealth Rock

# 7 - 1.74 % (56 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (23.2 %) / Moxie (76.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (76.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (17.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.4 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 8 - 1.62 % (52 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (36.5 %) / Mold Breaker (63.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (67.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.8 %)

 • Double-Edge
 • Facade
 • Knock Off
 • Stealth Rock

# 9 - 1.09 % (35 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (80.0 %) / Mold Breaker (8.6 %) / Moxie (11.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (37.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (37.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.7 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 10 - 0.75 % (24 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (66.7 %) / Mold Breaker (16.7 %) / Moxie (16.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (75.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.2 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Facade

# 11 - 0.71 % (23 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (87.0 %) / Moxie (13.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (82.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (13.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.3 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Frustration
 • Feint

# 12 - 0.71 % (23 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (17.4 %) / Mold Breaker (56.5 %) / Moxie (26.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (60.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (26.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (13.0 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Feint
 • Close Combat

# 13 - 0.68 % (22 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (13.6 %) / Moxie (86.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 228 Atk / 28 Def / 252 Spd (59.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (27.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.5 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 14 - 0.62 % (20 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (85.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (15.0 %)

 • Swords Dance
 • Facade
 • Close Combat
 • Stealth Rock

# 15 - 0.62 % (20 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (100.0 %)

 • Rest
 • Facade
 • Bulk Up
 • Stealth Rock

# 16 - 0.59 % (19 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (26.3 %) / Moxie (73.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (78.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.3 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Feint

# 17 - 0.59 % (19 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Facade
 • Bulk Up
 • Stealth Rock

# 18 - 0.56 % (18 battles)


Pinsir @ Choice Scarf Lv. 100 -- Mold Breaker (94.4 %) / Moxie (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (83.3 %)

Nature: Docile - EVs: 40 HP / 40 Atk / 40 Def / 40 SAtk / 40 SDef / 40 Spd (11.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

 • Earthquake
 • Close Combat
 • X-Scissor
 • Stone Edge

# 19 - 0.56 % (18 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (77.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Facade
 • Stealth Rock

# 20 - 0.44 % (14 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (21.4 %) / Mold Breaker (14.3 %) / Moxie (64.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (71.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 16 Def / 20 SAtk / 16 SDef / 204 Spd (28.6 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat

# 21 - 0.44 % (14 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Return
 • Facade
 • Stealth Rock

# 22 - 0.44 % (14 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Impish - EVs: 252 HP / 196 Def / 60 SDef (100.0 %)

 • Quick Attack
 • Close Combat
 • X-Scissor
 • Stealth Rock

# 23 - 0.40 % (13 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (7.7 %) / Mold Breaker (15.4 %) / Moxie (76.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (61.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.7 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • X-Scissor

# 24 - 0.40 % (13 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (23.1 %) / Mold Breaker (15.4 %) / Moxie (61.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (38.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (23.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.4 %)

Nature: Careful - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.7 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Superpower

# 25 - 0.40 % (13 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (53.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 20 Def / 96 SDef / 60 Spd (23.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (7.7 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Facade
 • Close Combat