Tier SM OU

Global Usage: 3.30 % (48456 battles)
Regular UsageLead Usage
3.06 %0.25 %

# 1 - 35.82 % (16062 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (50.9 %) / Mold Breaker (23.6 %) / Moxie (25.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (32.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (19.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (15.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 Def / 224 Spd (2.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 20 Def / 236 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 8 Def / 248 Spd (0.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 SDef / 224 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 24 Def / 232 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 0 (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 216 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 200 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 8 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 132 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 236 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 72 HP / 140 Atk / 252 SDef / 44 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Spd (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return

# 2 - 12.69 % (5690 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (47.9 %) / Mold Breaker (21.2 %) / Moxie (30.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (33.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (21.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (17.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (9.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 144 Atk / 16 Def / 8 SDef / 224 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 204 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 104 HP / 252 Atk / 152 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 128 Atk / 16 Def / 248 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 144 HP / 108 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 124 HP / 204 Atk / 180 Spd (0.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.1 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 64 HP / 252 Atk / 192 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Hasty - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 136 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 3 - 9.33 % (4186 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (64.8 %) / Mold Breaker (2.0 %) / Moxie (33.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (45.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (28.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (8.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 240 Atk / 16 Def / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 252 Atk / 88 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 12 HP / 244 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 40 Def / 216 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 216 HP / 252 Atk / 40 Spd (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • Close Combat

# 4 - 9.01 % (4040 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (57.2 %) / Mold Breaker (15.8 %) / Moxie (27.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (30.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (21.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (19.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (4.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (1.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 24 HP / 252 Atk / 232 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 4 Def / 248 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP (0.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 128 HP / 128 Atk / 252 Spd (0.0 %)

Nature: Timid - EVs: 208 Atk (0.0 %)

Nature: Timid - EVs: 8 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.0 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Frustration

# 5 - 4.28 % (1921 battles)


Pinsir @ Focus Band Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (55.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (40.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (4.8 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • X-Scissor
 • Smack Down

# 6 - 2.09 % (939 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (11.6 %) / Mold Breaker (10.3 %) / Moxie (78.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (64.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (24.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 252 Atk / 216 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 8 SDef / 248 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Feint

# 7 - 1.38 % (621 battles)


Pinsir @ Leftovers Lv. 100 -- Moxie

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (100.0 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 8 - 1.35 % (606 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (32.8 %) / Mold Breaker (26.1 %) / Moxie (41.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (33.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (30.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (6.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (5.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 252 Atk / 156 Spd (2.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 40 SDef / 216 Spd (2.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 200 Atk / 56 Def / 252 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Feint
 • Close Combat

# 9 - 1.18 % (527 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (64.5 %) / Mold Breaker (25.2 %) / Moxie (10.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (55.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (10.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 10 - 1.04 % (466 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (11.4 %) / Mold Breaker (3.0 %) / Moxie (85.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 228 Atk / 28 Def / 252 Spd (59.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.2 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 11 - 1.03 % (460 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (52.0 %) / Mold Breaker (17.6 %) / Moxie (30.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (54.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (22.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (14.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 40 HP / 216 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 136 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (0.4 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 12 - 1.00 % (449 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (53.0 %) / Mold Breaker (6.7 %) / Moxie (40.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (30.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (27.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (19.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 196 HP / 168 Atk / 144 Spd (6.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 4 Def / 136 Spd (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Facade

# 13 - 0.94 % (421 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (15.9 %) / Moxie (84.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (78.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.4 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Frustration
 • Feint

# 14 - 0.90 % (402 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (17.2 %) / Mold Breaker (1.0 %) / Moxie (81.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (46.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (41.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.5 %)

Nature: Careful - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 184 HP / 252 Atk / 72 Def (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Superpower

# 15 - 0.81 % (364 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (56.3 %) / Mold Breaker (3.8 %) / Moxie (39.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (56.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (34.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (0.8 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 16 - 0.71 % (319 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (54.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (19.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 80 HP / 252 Atk / 20 Def / 96 SDef / 60 Spd (8.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 120 Atk / 16 Def / 8 SDef / 248 Spd (1.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 132 Atk / 76 Def / 16 SDef / 116 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Facade
 • Close Combat

# 17 - 0.62 % (276 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (2.9 %) / Moxie (97.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 12 Def / 252 Spd (62.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (21.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 244 Atk / 4 Def / 4 SDef / 252 Spd (11.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 236 Atk / 20 Def / 252 Spd (4.7 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Bulk Up

# 18 - 0.49 % (220 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (5.9 %) / Moxie (94.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (70.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 104 Def / 152 SDef (6.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 16 Atk / 16 Def / 112 SDef / 248 Spd (2.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 120 Atk / 16 Def / 8 SDef / 248 Spd (2.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 144 Atk / 16 Def / 8 SDef / 224 Spd (1.4 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Facade

# 19 - 0.44 % (198 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 244 Atk / 4 Def / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Brick Break
 • Bulk Up

# 20 - 0.36 % (163 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (95.1 %) / Mold Breaker (4.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (65.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (17.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (17.2 %)

 • Swords Dance
 • Double-Edge
 • Earthquake
 • Stealth Rock

# 21 - 0.36 % (162 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (39.5 %) / Mold Breaker (32.7 %) / Moxie (27.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (29.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (29.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (13.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 144 HP / 108 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 SAtk / 116 SDef / 140 Spd (1.2 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Storm Throw

# 22 - 0.34 % (154 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (29.2 %) / Mold Breaker (40.9 %) / Moxie (29.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (39.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (28.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (20.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 16 Def / 20 SAtk / 16 SDef / 204 Spd (5.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.6 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat

# 23 - 0.33 % (146 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (51.4 %) / Mold Breaker (4.1 %) / Moxie (44.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (51.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 108 Atk / 100 Def / 100 SDef / 100 Spd (22.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 252 Atk / 248 Spd (1.4 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Frustration
 • Close Combat

# 24 - 0.31 % (138 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (17.4 %) / Mold Breaker (38.4 %) / Moxie (44.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (40.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (17.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (10.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (7.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.6 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Close Combat

# 25 - 0.30 % (134 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (94.8 %) / Moxie (5.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Stealth Rock

# 1 - 30.82 % (1114 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (61.8 %) / Mold Breaker (24.4 %) / Moxie (13.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (26.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (19.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (16.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (12.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 32 Def / 224 Spd (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 116 HP / 252 Atk / 140 Spd (0.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 8 Def / 248 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 32 HP / 252 Atk / 224 Spd (0.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (0.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 8 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 16 HP / 236 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 200 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 24 Def / 232 Spd (0.1 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return

# 2 - 11.95 % (432 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (50.7 %) / Mold Breaker (25.9 %) / Moxie (23.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (25.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (23.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (21.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (14.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 204 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 144 Atk / 16 Def / 8 SDef / 224 Spd (0.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 136 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 128 Atk / 16 Def / 248 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 3 - 11.29 % (408 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (77.2 %) / Mold Breaker (12.0 %) / Moxie (10.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (33.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (19.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (18.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (10.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP (7.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Timid - EVs: 8 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 0 (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 244 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Frustration

# 4 - 7.66 % (277 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (69.0 %) / Mold Breaker (1.8 %) / Moxie (29.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (48.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (26.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 240 Atk / 8 Def / 8 SDef / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 240 Atk / 16 Def / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.7 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • Close Combat

# 5 - 2.77 % (100 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (79.0 %) / Mold Breaker (5.0 %) / Moxie (16.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (77.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (18.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (1.0 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat

# 6 - 2.35 % (85 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (98.8 %) / Mold Breaker (1.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (58.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (41.2 %)

 • Swords Dance
 • Double-Edge
 • Earthquake
 • Stealth Rock

# 7 - 1.99 % (72 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (87.5 %) / Mold Breaker (4.2 %) / Moxie (8.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (66.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (20.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.8 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 8 - 1.83 % (66 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (28.8 %) / Mold Breaker (71.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (53.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (12.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.5 %)

 • Double-Edge
 • Facade
 • Knock Off
 • Stealth Rock

# 9 - 1.55 % (56 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (23.2 %) / Moxie (76.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (76.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (17.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.4 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • X-Scissor

# 10 - 1.47 % (53 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 12 Def / 252 Spd (60.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (24.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 244 Atk / 4 Def / 4 SDef / 252 Spd (13.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 236 Atk / 20 Def / 252 Spd (1.9 %)

 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Return
 • Bulk Up

# 11 - 1.36 % (49 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Moxie

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 244 Atk / 4 Def / 4 SDef / 252 Spd (95.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 244 Atk / 8 Def / 4 SDef / 252 Spd (4.1 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Brick Break
 • Bulk Up

# 12 - 0.72 % (26 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (88.5 %) / Moxie (11.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (84.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.8 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Frustration
 • Feint

# 13 - 0.66 % (24 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (66.7 %) / Mold Breaker (16.7 %) / Moxie (16.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (75.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.2 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Facade

# 14 - 0.66 % (24 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (20.8 %) / Mold Breaker (54.2 %) / Moxie (25.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (58.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (25.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (12.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 252 Atk / 156 Spd (4.2 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Feint
 • Close Combat

# 15 - 0.61 % (22 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker (13.6 %) / Moxie (86.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 228 Atk / 28 Def / 252 Spd (59.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (27.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.5 %)

 • Quick Attack
 • Return
 • Close Combat
 • X-Scissor

# 16 - 0.58 % (21 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (19.0 %) / Mold Breaker (9.5 %) / Moxie (71.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (66.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (23.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (4.8 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Frustration
 • X-Scissor

# 17 - 0.55 % (20 battles)


Pinsir @ Choice Scarf Lv. 100 -- Mold Breaker (85.0 %) / Moxie (15.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (75.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (15.0 %)

Nature: Docile - EVs: 40 HP / 40 Atk / 40 Def / 40 SAtk / 40 SDef / 40 Spd (10.0 %)

 • Earthquake
 • Close Combat
 • X-Scissor
 • Stone Edge

# 18 - 0.55 % (20 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (85.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (15.0 %)

 • Swords Dance
 • Facade
 • Close Combat
 • Stealth Rock

# 19 - 0.55 % (20 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (100.0 %)

 • Rest
 • Facade
 • Bulk Up
 • Stealth Rock

# 20 - 0.53 % (19 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (26.3 %) / Moxie (73.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (78.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.3 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Return
 • Feint

# 21 - 0.53 % (19 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 16 Def / 16 SDef / 168 Spd (100.0 %)

 • Double-Edge
 • Facade
 • Bulk Up
 • Stealth Rock

# 22 - 0.50 % (18 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Mold Breaker

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (77.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Facade
 • Stealth Rock

# 23 - 0.47 % (17 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (23.5 %) / Mold Breaker (23.5 %) / Moxie (52.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (58.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 136 Atk / 16 Def / 20 SAtk / 16 SDef / 204 Spd (23.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.9 %)

 • Swords Dance
 • Earthquake
 • Quick Attack
 • Close Combat

# 24 - 0.47 % (17 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (41.2 %) / Mold Breaker (11.8 %) / Moxie (47.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (29.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (23.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (17.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Careful - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.9 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Superpower

# 25 - 0.39 % (14 battles)


Pinsir @ Pinsirite Lv. 100 -- Hyper Cutter (14.3 %) / Moxie (85.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (71.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 16 Atk / 16 Def / 112 SDef / 248 Spd (14.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 HP / 120 Atk / 16 Def / 8 SDef / 248 Spd (7.1 %)

 • Swords Dance
 • Quick Attack
 • Return
 • Facade