Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 4.67 % (11363 battles)
Regular UsageLead Usage
4.22 %0.45 %

# 1 - 10.01 % (1027 battles)


Kartana @ Fightinium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (45.2 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (16.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (10.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 Atk / 140 Def / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Timid - EVs: 208 HP / 48 Def / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Timid - EVs: 248 HP / 8 Def / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Timid - EVs: 128 HP / 128 Atk / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Timid - EVs: 12 HP / 196 Def / 48 SDef / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 Def / 252 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Def / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 Atk / 252 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 28 Atk / 228 SDef / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Timid - EVs: 248 HP / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 168 SAtk / 88 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 44 HP / 240 Atk / 100 Def / 124 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 48 HP / 208 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Timid - EVs: 60 HP / 196 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 108 HP / 148 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Timid - EVs: 168 HP / 88 Def / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Timid - EVs: 248 HP / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 136 Atk / 120 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 Atk / 8 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 244 Spd (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (0.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 48 Def / 208 Spd (0.1 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 Def / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Timid - EVs: 184 HP / 72 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 HP / 8 Atk / 252 Spd (0.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (0.1 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 2 - 5.04 % (517 battles)


Kartana @ Choice Scarf Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (30.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (17.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 124 Def / 132 Spd (5.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Careful - EVs: 4 Def / 252 SDef / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 76 Def / 180 Spd (0.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 44 HP / 252 Atk / 212 Spd (0.2 %)

 • Leaf Blade
 • Night Slash
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 3 - 4.81 % (494 battles)


Kartana @ Choice Band Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (68.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (17.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

 • Leaf Blade
 • Night Slash
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 4 - 4.55 % (467 battles)


Kartana @ Choice Scarf Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (30.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (19.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (14.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.8 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 100 HP / 252 Atk / 156 Spd (0.9 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 144 HP / 252 Atk / 4 SDef / 108 Spd (0.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 12 Def / 188 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 112 HP / 252 Atk / 144 Spd (0.2 %)

 • Leaf Blade
 • Psycho Cut
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 5 - 4.51 % (463 battles)


Kartana @ Choice Scarf Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (33.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (26.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (7.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (6.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 184 Atk / 80 SDef / 244 Spd (3.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 136 Atk / 252 SDef / 120 Spd (0.9 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 140 Atk / 116 SDef / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 200 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 252 Atk / 128 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 HP / 252 Atk / 104 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 208 HP / 252 Atk / 48 Def (0.2 %)

 • Leaf Blade
 • Defog
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 6 - 4.02 % (412 battles)


Kartana @ Focus Sash Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (44.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (24.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (14.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (9.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.5 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 248 Spd (0.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (0.7 %)

Nature: Naughty - EVs: 36 HP / 232 Atk / 8 Def / 232 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

 • Leaf Blade
 • X-Scissor
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 7 - 3.99 % (409 battles)


Kartana @ Focus Sash Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (40.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (25.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Timid - EVs: 176 HP / 76 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 252 Spd (2.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Naughty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Lonely - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 8 HP / 248 Atk / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Timid - EVs: 248 HP / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Timid - EVs: 248 HP / 8 SDef / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (0.2 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 8 - 2.38 % (244 battles)


Kartana @ Choice Scarf Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (25.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (18.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (17.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 244 Spd (2.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Lonely - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (0.4 %)

 • Leaf Blade
 • X-Scissor
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 9 - 2.05 % (210 battles)


Kartana @ Life Orb Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (35.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (26.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (24.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.8 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Naive - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 240 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (1.0 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 10 - 1.73 % (177 battles)


Kartana @ Life Orb Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (64.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (26.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.0 %)

Nature: Lonely - EVs: 0 (1.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

Nature: Naive - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.6 %)

 • Leaf Blade
 • Night Slash
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 11 - 1.41 % (145 battles)


Kartana @ Normalium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (86.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.8 %)

 • Leaf Blade
 • Giga Impact
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 12 - 1.36 % (140 battles)


Kartana @ Fightinium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 252 Atk / 80 Def / 4 SDef / 4 Spd (62.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 168 HP / 224 Atk / 92 Def / 20 SDef / 4 Spd (27.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.4 %)

 • Leaf Blade
 • Psycho Cut
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 13 - 1.33 % (136 battles)


Kartana @ Life Orb Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 128 Atk / 124 Def / 128 Spd (44.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (43.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (0.7 %)

 • Leaf Blade
 • Psycho Cut
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 14 - 1.14 % (117 battles)


Kartana @ Normalium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (31.6 %)

Nature: Timid - EVs: 252 SDef / 252 Spd (27.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (13.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.7 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (5.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.7 %)

Nature: Timid - EVs: 60 HP / 196 Def / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 252 Spd (0.9 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Giga Impact
 • Sacred Sword

# 15 - 1.11 % (114 battles)


Kartana @ Choice Scarf Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (29.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (19.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (17.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (11.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.9 %)

 • Aerial Ace
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 16 - 1.09 % (112 battles)


Kartana @ Grassium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (38.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (23.2 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (3.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 152 Atk / 104 Def / 252 Spd (2.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 248 Spd (1.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 236 Atk / 108 SAtk / 76 SDef / 88 Spd (0.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 8 Def / 8 SDef / 240 Spd (0.9 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 17 - 1.00 % (103 battles)


Kartana @ Choice Band Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (29.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (27.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.9 %)

 • Leaf Blade
 • Psycho Cut
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 18 - 0.99 % (102 battles)


Kartana @ Focus Sash Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (40.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (17.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (14.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (12.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.9 %)

Nature: Naughty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Naive - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.0 %)

 • Leaf Blade
 • Psycho Cut
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 19 - 0.97 % (100 battles)


Kartana @ Steelium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Brick Break
 • Leaf Blade
 • Smart Strike

# 20 - 0.96 % (98 battles)


Kartana @ Leftovers Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (29.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.2 %)

Nature: Timid - EVs: 248 HP / 8 Def / 252 Spd (8.2 %)

Nature: Brave - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.1 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (5.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 52 Def / 204 Spd (5.1 %)

Nature: Impish - EVs: 4 Atk / 252 Def / 252 Spd (4.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 HP / 8 Def / 252 Spd (4.1 %)

Nature: Lonely - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (4.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 HP / 8 Atk / 252 Spd (3.1 %)

Nature: Lonely - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 252 Spd (1.0 %)

Nature: Lonely - EVs: 252 HP / 252 Spd (1.0 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 21 - 0.94 % (96 battles)


Kartana @ Leftovers Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (95.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 128 HP / 252 Atk / 128 Spd (2.1 %)

 • Leaf Blade
 • Defog
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 22 - 0.90 % (92 battles)


Kartana @ Grassium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (67.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (18.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (12.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.2 %)

 • Leaf Blade
 • X-Scissor
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 23 - 0.84 % (86 battles)


Kartana @ Focus Sash Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (47.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (41.9 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (5.8 %)

Nature: Naughty - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.2 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Night Slash
 • Sacred Sword

# 24 - 0.84 % (86 battles)


Kartana @ Life Orb Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (52.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (30.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (17.4 %)

 • Leaf Blade
 • Defog
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 25 - 0.82 % (84 battles)


Kartana @ Life Orb Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (42.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (14.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (9.5 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 252 SDef / 4 Spd (3.6 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.6 %)

Nature: Naive - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.2 %)

 • Leaf Blade
 • X-Scissor
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 1 - 10.34 % (114 battles)


Kartana @ Fightinium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (38.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (12.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.4 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (9.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 116 Atk / 140 Def / 252 Spd (4.4 %)

Nature: Careful - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Timid - EVs: 4 HP / 252 SDef / 252 Spd (3.5 %)

Nature: Timid - EVs: 248 HP / 8 Def / 252 Spd (2.6 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (2.6 %)

Nature: Timid - EVs: 128 HP / 128 Atk / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Timid - EVs: 248 HP / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 252 Spd (1.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 Atk / 252 SDef / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 28 Atk / 228 SDef / 252 Spd (0.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.9 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 2 - 4.62 % (51 battles)


Kartana @ Focus Sash Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (37.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (25.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (17.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (7.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.9 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 SDef / 252 Spd (2.0 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 3 - 4.44 % (49 battles)


Kartana @ Leftovers Lv. 100 --

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Bonemerang
 • Shift Gear
 • Sacred Sword
 • Sunsteel Strike

# 4 - 2.99 % (33 battles)


Kartana @ Shell Bell Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Leaf Blade
 • X-Scissor
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 5 - 2.90 % (32 battles)


Kartana @ Leftovers Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (90.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.4 %)

 • Leaf Blade
 • X-Scissor
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 6 - 2.81 % (31 battles)


Kartana @ Choice Band Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (45.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (41.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (9.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.2 %)

 • Leaf Blade
 • Night Slash
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 7 - 2.72 % (30 battles)


Kartana @ Choice Scarf Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 0 (30.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (30.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (3.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (3.3 %)

 • Leaf Blade
 • Psycho Cut
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 8 - 2.27 % (25 battles)


Kartana @ Leftovers Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Lonely - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (28.0 %)

Nature: Hasty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (12.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (8.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (4.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 52 Def / 204 Spd (4.0 %)

Nature: Timid - EVs: 248 HP / 8 Def / 252 Spd (4.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 248 HP / 4 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.0 %)

Nature: Lonely - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (4.0 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 9 - 2.18 % (24 battles)


Kartana @ Choice Scarf Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (37.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (20.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (16.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (4.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 124 Def / 132 Spd (4.2 %)

 • Leaf Blade
 • Night Slash
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 10 - 2.09 % (23 battles)


Kartana @ Choice Scarf Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (34.8 %)

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (13.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

 • Leaf Blade
 • X-Scissor
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 11 - 2.09 % (23 battles)


Kartana @ Focus Sash Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (82.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (17.4 %)

 • Leaf Blade
 • X-Scissor
 • Psycho Cut
 • Smart Strike

# 12 - 1.72 % (19 battles)


Kartana @ Choice Scarf Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (21.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (21.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (21.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (10.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (10.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (10.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.3 %)

 • Leaf Blade
 • Defog
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 13 - 1.54 % (17 battles)


Kartana @ Focus Sash Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Naughty - EVs: 36 HP / 232 Atk / 8 Def / 232 Spd (41.2 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (17.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (5.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.9 %)

 • Leaf Blade
 • X-Scissor
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 14 - 1.45 % (16 battles)


Kartana @ Life Orb Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (37.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (37.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Naive - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (12.5 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 15 - 1.45 % (16 battles)


Kartana @ Steelium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Brick Break
 • Leaf Blade
 • Smart Strike

# 16 - 1.45 % (16 battles)


Kartana @ Steelium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (43.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (31.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Def / 4 Spd (18.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (6.2 %)

 • Leaf Blade
 • Giga Impact
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 17 - 1.36 % (15 battles)


Kartana @ Focus Sash Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Hardy - EVs: 0 (53.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (33.3 %)

Nature: Naive - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (6.7 %)

 • Leaf Blade
 • Defog
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 18 - 1.36 % (15 battles)


Kartana @ Normalium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (86.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (13.3 %)

 • Swords Dance
 • Return
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword

# 19 - 1.36 % (15 battles)


Kartana @ Steelium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (86.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (13.3 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 20 - 1.27 % (14 battles)


Kartana @ Focus Sash Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (64.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (7.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (7.1 %)

 • Leaf Blade
 • Psycho Cut
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 21 - 1.09 % (12 battles)


Kartana @ Choice Scarf Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (41.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (25.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (8.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.3 %)

 • Aerial Ace
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 22 - 1.09 % (12 battles)


Kartana @ Fightinium Z Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Detect
 • Leaf Blade
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 23 - 1.00 % (11 battles)


Kartana @ Quick Claw Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Lonely - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Guillotine
 • Leaf Blade
 • Giga Impact
 • Sacred Sword

# 24 - 0.91 % (10 battles)


Kartana @ Choice Band Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (70.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (10.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (10.0 %)

 • Leaf Blade
 • Psycho Cut
 • Sacred Sword
 • Smart Strike

# 25 - 0.91 % (10 battles)


Kartana @ Focus Sash Lv. 100 -- Beast Boost

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (80.0 %)

Nature: Hardy - EVs: 0 (10.0 %)

Nature: Timid - EVs: 60 HP / 196 Def / 252 Spd (10.0 %)

 • Swords Dance
 • Leaf Blade
 • Night Slash
 • Sacred Sword