Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 0.02 % (58 battles)
Regular UsageLead Usage
0.01 %0.01 %

# 1 - 34.21 % (13 battles)


Litten @ Focus Sash Lv. 100 -- Blaze

Nature: Adamant - EVs: 228 Atk / 28 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Crunch
 • Shadow Claw
 • Fire Fang

# 2 - 15.79 % (6 battles)


Litten @ Fire Gem Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Fire Blast
 • Flare Blitz
 • Fire Fang
 • Flame Charge

# 3 - 10.53 % (4 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 48 Def / 124 SAtk / 204 SDef / 132 Spd (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Fire Blast
 • Fire Fang
 • Flame Charge

# 4 - 7.89 % (3 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Thrash
 • Flamethrower
 • Crunch
 • Fake Out

# 5 - 7.89 % (3 battles)


Litten @ Fire Gem Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 4 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Fire Blast
 • Fury Swipes
 • Fire Fang

# 6 - 2.63 % (1 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 252 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Thrash
 • Fire Blast
 • Blast Burn
 • Flare Blitz

# 7 - 2.63 % (1 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 64 HP / 168 Atk / 72 Def / 64 SAtk / 60 SDef / 80 Spd (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Fire Blast
 • Blast Burn
 • Flare Blitz

# 8 - 2.63 % (1 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Naughty - EVs: 4 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Blast
 • Crunch
 • Crunch
 • Fire Fang

# 9 - 2.63 % (1 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Bold - EVs: 60 HP / 208 SDef (100.0 %)

 • Fury Swipes
 • Rest
 • Outrage
 • Blast Burn

# 10 - 2.63 % (1 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 228 SAtk / 124 SDef / 156 Spd (100.0 %)

 • Heat Wave
 • Blast Burn
 • Flare Blitz
 • Fire Fang

# 11 - 2.63 % (1 battles)


Litten @ Focus Sash Lv. 100 -- Blaze

Nature: Timid - EVs: 252 HP / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Thrash
 • Leer
 • Growl
 • Lick

# 12 - 2.63 % (1 battles)


Litten @ Leftovers Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 72 HP / 76 Atk / 80 Def / 84 SAtk / 88 SDef / 92 Spd (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Fire Blast
 • Heat Wave
 • Flare Blitz

# 13 - 2.63 % (1 battles)


Litten @ Leftovers Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk (100.0 %)

 • Sunny Day
 • Heat Wave
 • Blast Burn
 • Overheat

# 14 - 2.63 % (1 battles)


Litten @ Belue Berry Lv. 100 -- Blaze

Nature: Quirky - EVs: 4 Atk / 252 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Bite
 • Roar
 • Shadow Claw
 • Acrobatics

# 1 - 25.00 % (5 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 204 SAtk (100.0 %)

 • Growl
 • Leech Life
 • Protect
 • Blast Burn

# 2 - 15.00 % (3 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Adamant - EVs: 0 (100.0 %)

 • Growl
 • Roar
 • Ember
 • Fury Swipes

# 3 - 15.00 % (3 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Bold - EVs: 60 HP / 208 SDef (100.0 %)

 • Fury Swipes
 • Rest
 • Outrage
 • Blast Burn

# 4 - 15.00 % (3 battles)


Litten @ Firium Z Lv. 100 -- Blaze

Nature: Bold - EVs: 60 HP / 208 SDef (100.0 %)

 • Fury Swipes
 • Rest
 • Outrage
 • Blast Burn

# 5 - 5.00 % (1 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Scratch
 • Bite
 • Growl
 • Ember

# 6 - 5.00 % (1 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Bite
 • Ember
 • Flamethrower
 • Fire Fang

# 7 - 5.00 % (1 battles)


Litten @ (No Item) Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SAtk (100.0 %)

 • Bite
 • Ember
 • Leech Life
 • Torment

# 8 - 5.00 % (1 battles)


Litten @ Leftovers Lv. 100 -- Blaze

Nature: Timid - EVs: 68 SAtk / 216 SDef / 224 Spd (100.0 %)

 • Swords Dance
 • Body Slam
 • Scary Face
 • Fire Fang

# 9 - 5.00 % (1 battles)


Litten @ Leftovers Lv. 100 -- Blaze

Nature: Hardy - EVs: 124 HP / 156 Atk / 108 Def / 116 SAtk / 4 SDef (100.0 %)

 • Ember
 • Flamethrower
 • Fire Blast
 • Flame Charge

# 10 - 5.00 % (1 battles)


Litten @ Firium Z Lv. 100 -- Blaze

Nature: Bold - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (100.0 %)

 • Rest
 • Outrage
 • Blast Burn
 • Blast Burn