Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 0.56 % (165 battles)
Regular UsageLead Usage
0.50 %0.05 %

# 1 - 9.40 % (14 battles)


Eelektross @ Focus Sash Lv. 100 -- Levitate

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Thunder
 • Rain Dance
 • Dragon Claw
 • Giga Impact

# 2 - 8.72 % (13 battles)


Eelektross @ Lum Berry Lv. 100 -- Levitate

Nature: Hardy - EVs: 96 HP / 92 Atk / 88 Def / 92 SAtk / 92 SDef / 48 Spd (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Thunderbolt
 • Giga Drain
 • Aqua Tail

# 3 - 7.38 % (11 battles)


Eelektross @ Life Orb Lv. 100 -- Levitate

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 252 SDef (100.0 %)

 • Aqua Tail
 • Drain Punch
 • Coil
 • Wild Charge

# 4 - 6.71 % (10 battles)


Eelektross @ Sitrus Berry Lv. 100 -- Levitate

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Thunder Wave
 • Rock Slide
 • Coil
 • Wild Charge

# 5 - 6.04 % (9 battles)


Eelektross @ Leftovers Lv. 100 -- Levitate

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 SDef (100.0 %)

 • Thunder Punch
 • Drain Punch
 • Coil
 • Dragon Tail

# 6 - 6.04 % (9 battles)


Eelektross @ Leftovers Lv. 100 -- Levitate

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Iron Tail
 • Drain Punch
 • Acrobatics
 • Wild Charge

# 7 - 5.37 % (8 battles)


Eelektross @ Leftovers Lv. 100 -- Levitate

Nature: Hardy - EVs: 216 HP / 40 Atk / 252 Def (62.5 %)

Nature: Relaxed - EVs: 216 HP / 40 Atk / 252 Def (37.5 %)

 • Light Screen
 • Zap Cannon
 • Drain Punch
 • Coil

# 8 - 5.37 % (8 battles)


Eelektross @ Leftovers Lv. 100 -- Levitate

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (100.0 %)

 • Dragon Claw
 • U-turn
 • Drain Punch
 • Wild Charge

# 9 - 4.70 % (7 battles)


Eelektross @ Leftovers Lv. 100 -- Levitate

Nature: Careful - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 SDef (100.0 %)

 • Thunder Punch
 • Iron Tail
 • Drain Punch
 • Coil

# 10 - 4.03 % (6 battles)


Eelektross @ Assault Vest Lv. 100 -- Levitate

Nature: Sassy - EVs: 108 Def / 252 SAtk / 148 SDef (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Thunderbolt
 • Giga Drain
 • Knock Off

# 11 - 2.01 % (3 battles)


Eelektross @ Leftovers Lv. 100 -- Levitate

Nature: Modest - EVs: 252 HP / 252 SAtk (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Giga Drain
 • Charge Beam
 • Acid Spray

# 12 - 2.01 % (3 battles)


Eelektross @ Zoom Lens Lv. 100 -- Levitate

Nature: Modest - EVs: 96 Def / 252 SAtk / 160 SDef (100.0 %)

 • Thunder Wave
 • Thunder
 • Giga Drain
 • Dragon Tail

# 13 - 2.01 % (3 battles)


Eelektross @ Life Orb Lv. 100 -- Levitate

Nature: Brave - EVs: 72 HP / 248 Atk / 188 SAtk (100.0 %)

 • Flamethrower
 • U-turn
 • Drain Punch
 • Wild Charge

# 14 - 2.01 % (3 battles)


Eelektross @ Assault Vest Lv. 100 -- Levitate

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 SAtk (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Thunderbolt
 • Giga Drain
 • Signal Beam

# 15 - 2.01 % (3 battles)


Eelektross @ Electrium Z Lv. 100 -- Levitate

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 SAtk (100.0 %)

 • Thunder Punch
 • Thunderbolt
 • Flash Cannon
 • Discharge

# 16 - 2.01 % (3 battles)


Eelektross @ Electrium Z Lv. 100 -- Levitate

Nature: Bold - EVs: 160 HP / 172 Def / 176 SAtk (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Thunderbolt
 • Giga Drain
 • U-turn

# 17 - 1.34 % (2 battles)


Eelektross @ (No Item) Lv. 100 -- Levitate

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Thunderbolt
 • Crunch
 • Discharge

# 18 - 1.34 % (2 battles)


Eelektross @ Choice Scarf Lv. 100 -- Levitate

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Thunderbolt
 • Signal Beam
 • Aqua Tail
 • Dragon Pulse

# 19 - 1.34 % (2 battles)


Eelektross @ Leftovers Lv. 50 -- Levitate

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 76 Atk / 128 Def / 168 SAtk / 72 SDef / 60 Spd (100.0 %)

 • Thunder Punch
 • Toxic
 • Shock Wave
 • Aqua Tail

# 20 - 1.34 % (2 battles)


Eelektross @ Leftovers Lv. 100 -- Levitate

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Crunch
 • Dragon Claw
 • Gastro Acid

# 21 - 1.34 % (2 battles)


Eelektross @ King's Rock Lv. 100 -- Levitate

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Thunderbolt
 • Signal Beam
 • Aqua Tail
 • Dragon Pulse

# 22 - 1.34 % (2 battles)


Eelektross @ Life Orb Lv. 100 -- Levitate

Nature: Modest - EVs: 68 HP / 252 SAtk / 188 SDef (50.0 %)[Dark]

Nature: Naughty - EVs: 172 HP / 188 SAtk / 148 Spd (50.0 %)[Water]

 • Thunder
 • Hidden Power
 • Grass Knot
 • Volt Switch

# 23 - 1.34 % (2 battles)


Eelektross @ Assault Vest Lv. 100 -- Levitate

Nature: Modest - EVs: 232 HP / 252 SAtk / 24 SDef (100.0 %)

 • Thunderbolt
 • Giga Drain
 • U-turn
 • Acid Spray

# 24 - 1.34 % (2 battles)


Eelektross @ Electric Seed Lv. 100 -- Levitate

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk (100.0 %)

 • Thunder Punch
 • Knock Off
 • Drain Punch
 • Acrobatics

# 25 - 1.34 % (2 battles)


Eelektross @ Lum Berry Lv. 100 -- Levitate

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Thunder Punch
 • Light Screen
 • Iron Tail
 • Coil

# 1 - 50.00 % (8 battles)


Eelektross @ Sitrus Berry Lv. 100 -- Levitate

Nature: Jolly - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Thunder Wave
 • Rock Slide
 • Coil
 • Wild Charge

# 2 - 18.75 % (3 battles)


Eelektross @ Assault Vest Lv. 100 -- Levitate

Nature: Modest - EVs: 252 Def / 4 SAtk / 252 SDef (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Giga Drain
 • Knock Off
 • Discharge

# 3 - 12.50 % (2 battles)


Eelektross @ Leftovers Lv. 100 -- Levitate

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Iron Tail
 • Drain Punch
 • Acrobatics
 • Wild Charge

# 4 - 6.25 % (1 battles)


Eelektross @ Life Orb Lv. 100 -- Levitate

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 128 Def / 128 SDef (100.0 %)

 • Knock Off
 • U-turn
 • Drain Punch
 • Wild Charge

# 5 - 6.25 % (1 battles)


Eelektross @ Assault Vest Lv. 100 -- Levitate

Nature: Sassy - EVs: 108 Def / 252 SAtk / 148 SDef (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Thunderbolt
 • Giga Drain
 • Knock Off

# 6 - 6.25 % (1 battles)


Eelektross @ Electrium Z Lv. 100 -- Levitate

Nature: Bold - EVs: 160 HP / 172 Def / 176 SAtk (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Thunderbolt
 • Giga Drain
 • U-turn