Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 0.01 % (25 battles)
Regular UsageLead Usage
0.01 %0.00 %

# 1 - 28.57 % (6 battles)


Growlithe @ Air Balloon Lv. 100 -- Flash Fire

Nature: Timid - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)[Dark]

 • Fire Blast
 • Protect
 • Hidden Power
 • Snarl

# 2 - 23.81 % (5 battles)


Growlithe @ (No Item) Lv. 30 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 0 (100.0 %)

 • Double Kick
 • Fire Spin
 • Reversal
 • Fire Fang

# 3 - 19.05 % (4 battles)


Growlithe @ Eviolite Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Bold - EVs: 248 HP / 252 Def / 8 Spd (50.0 %)

Nature: Bold - EVs: 252 HP / 252 Def / 4 Spd (50.0 %)

 • Roar
 • Morning Sun
 • Will-O-Wisp
 • Burn Up

# 4 - 9.52 % (2 battles)


Growlithe @ Focus Sash Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Adamant - EVs: 252 Def / 252 SDef (100.0 %)

 • Toxic
 • Reversal
 • Protect
 • Swagger

# 5 - 4.76 % (1 battles)


Growlithe @ (No Item) Lv. 12 -- Intimidate

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Leer
 • Ember
 • Helping Hand
 • Odor Sleuth

# 6 - 4.76 % (1 battles)


Growlithe @ (No Item) Lv. 19 -- Intimidate

Nature: Calm - EVs: 0 (100.0 %)

 • Leer
 • Bite
 • Ember
 • Howl

# 7 - 4.76 % (1 battles)


Growlithe @ (No Item) Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Take Down
 • Flamethrower
 • Flame Wheel
 • Crunch

# 8 - 4.76 % (1 battles)


Growlithe @ Leftovers Lv. 23 -- Intimidate

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • Leer
 • Bite
 • Ember
 • Flame Wheel

# 1 - 50.00 % (2 battles)


Growlithe @ Eviolite Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Toxic
 • Bonemerang
 • Rest
 • Burn Up

# 2 - 25.00 % (1 battles)


Growlithe @ Leftovers Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Hardy - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Bite
 • Outrage
 • Flare Blitz
 • Wild Charge

# 3 - 25.00 % (1 battles)


Growlithe @ Leftovers Lv. 100 -- Intimidate

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Toxic
 • Substitute
 • Morning Sun