Tier Mixed Tiers Gen 7

Global Usage: 1.72 % (4222 battles)
Regular UsageLead Usage
1.34 %0.39 %

# 1 - 11.57 % (379 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Hyper Cutter (2.1 %) / Adaptability (97.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (25.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (15.0 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (12.9 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (7.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (4.2 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (4.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 SDef (3.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (3.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (2.6 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (2.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (1.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 48 HP / 252 Atk / 208 Spd (1.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (1.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 4 Atk / 252 Spd (1.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 12 Def / 244 Spd (0.8 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (0.5 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (0.5 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Timid - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 132 HP / 252 Atk / 124 Def (0.3 %)

Nature: Brave - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (0.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 Def (0.3 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (0.3 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 2 - 9.10 % (298 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (38.6 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (20.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (15.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (8.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (5.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (3.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.3 %)

 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 3 - 7.66 % (251 battles)


Crawdaunt @ Leftovers Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (74.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (25.9 %)

 • Substitute
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 4 - 5.80 % (190 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (75.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (8.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.1 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (1.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (0.5 %)

Nature: Brave - EVs: 232 HP / 252 Atk / 24 SDef (0.5 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk (0.5 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 5 - 5.44 % (178 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (69.7 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (26.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (3.9 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Crunch
 • Aqua Jet

# 6 - 2.60 % (85 battles)


Crawdaunt @ Choice Band Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (41.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (18.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (14.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 SDef (12.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (3.5 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk (2.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (2.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (2.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 236 HP / 252 Atk / 20 Spd (1.2 %)

 • Crabhammer
 • Superpower
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 7 - 2.14 % (70 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Hyper Cutter (2.9 %) / Adaptability (97.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (35.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (34.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 40 HP / 188 Atk / 80 Def / 80 SDef / 120 Spd (11.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (5.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (4.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.9 %)

Nature: Brave - EVs: 132 HP / 244 Atk / 132 SDef (2.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 8 SDef / 248 Spd (1.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 120 HP / 252 Atk / 136 Spd (1.4 %)

 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 8 - 2.05 % (67 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Substitute
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 9 - 2.02 % (66 battles)


Crawdaunt @ Mystic Water Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (66.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (21.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (10.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (1.5 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 10 - 1.95 % (64 battles)


Crawdaunt @ Choice Band Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (75.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (25.0 %)

 • Crabhammer
 • Rock Slide
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 11 - 1.80 % (59 battles)


Crawdaunt @ Waterium Z Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (50.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (27.1 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (16.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (3.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (1.7 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 12 - 1.47 % (48 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (72.9 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (14.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (6.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (6.2 %)

 • Waterfall
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 13 - 1.37 % (45 battles)


Crawdaunt @ Wide Lens Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (100.0 %)

 • Crabhammer
 • Crunch
 • Taunt
 • Aqua Jet

# 14 - 1.31 % (43 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Hyper Cutter (39.5 %) / Adaptability (60.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (60.5 %)

Nature: Brave - EVs: 248 HP / 252 Atk / 8 SDef (14.0 %)

Nature: Brave - EVs: 232 HP / 252 Atk / 24 Def (9.3 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (9.3 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (4.7 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef (2.3 %)

 • Crabhammer
 • Superpower
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 15 - 1.19 % (39 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk (84.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (15.4 %)

 • Crabhammer
 • Rock Slide
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 16 - 1.16 % (38 battles)


Crawdaunt @ Choice Band Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (76.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (15.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (5.3 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.6 %)

 • Crabhammer
 • Crunch
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 17 - 1.07 % (35 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (94.3 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (5.7 %)

 • Crabhammer
 • Superpower
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 18 - 1.04 % (34 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Payback
 • Aqua Jet

# 19 - 0.95 % (31 battles)


Crawdaunt @ Waterium Z Lv. 100 -- Hyper Cutter (3.2 %) / Adaptability (96.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 20 Def / 180 Spd (74.2 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 68 SDef / 188 Spd (12.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (9.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 64 HP / 132 Atk / 60 Def / 252 Spd (3.2 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Substitute
 • Knock Off

# 20 - 0.82 % (27 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Rock Tomb
 • Aqua Jet

# 21 - 0.79 % (26 battles)


Crawdaunt @ Choice Scarf Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Naive - EVs: 252 Atk / 40 SAtk / 216 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 22 - 0.79 % (26 battles)


Crawdaunt @ Lum Berry Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 23 - 0.76 % (25 battles)


Crawdaunt @ Darkinium Z Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (72.0 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (28.0 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 24 - 0.73 % (24 battles)


Crawdaunt @ Choice Specs Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)[Dark]

 • Surf
 • Hidden Power
 • Dark Pulse
 • Sludge Wave

# 25 - 0.73 % (24 battles)


Crawdaunt @ Waterium Z Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (41.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 SDef / 4 Spd (41.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (12.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 140 HP / 252 Atk / 60 Def / 56 Spd (4.2 %)

 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 1 - 8.66 % (82 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (61.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (13.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (8.5 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (2.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (2.4 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 SAtk / 252 Spd (1.2 %)

 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 2 - 7.92 % (75 battles)


Crawdaunt @ Choice Band Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (53.3 %)

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (46.7 %)

 • Crabhammer
 • Rock Slide
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 3 - 7.07 % (67 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Rock Tomb
 • Aqua Jet

# 4 - 5.49 % (52 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (30.8 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (23.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (23.1 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (7.7 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (1.9 %)

Nature: Brave - EVs: 240 HP / 252 Atk / 16 SDef (1.9 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (1.9 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (1.9 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (1.9 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (1.9 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (1.9 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 5 - 5.39 % (51 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Hardy - EVs: 40 HP / 188 Atk / 80 Def / 80 SDef / 120 Spd (70.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (11.8 %)

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (2.0 %)

 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 6 - 5.28 % (50 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 Def / 252 Spd (80.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (16.0 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 4 SDef / 252 Spd (2.0 %)

Nature: Brave - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Def (2.0 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 7 - 4.86 % (46 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Crabhammer
 • Crunch
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 8 - 3.38 % (32 battles)


Crawdaunt @ Waterium Z Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (59.4 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (37.5 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (3.1 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 9 - 2.85 % (27 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Crabhammer
 • Taunt
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 10 - 2.75 % (26 battles)


Crawdaunt @ Waterium Z Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 56 HP / 252 Atk / 20 Def / 180 Spd (42.3 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (34.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 68 SDef / 188 Spd (23.1 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Substitute
 • Knock Off

# 11 - 2.53 % (24 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Crabhammer
 • Taunt
 • Knock Off
 • Endeavor

# 12 - 2.22 % (21 battles)


Crawdaunt @ Choice Band Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (85.7 %)

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (14.3 %)

 • Crabhammer
 • Crunch
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 13 - 2.01 % (19 battles)


Crawdaunt @ Choice Band Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (31.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (31.6 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (21.1 %)

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 SDef (10.5 %)

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (5.3 %)

 • Crabhammer
 • Superpower
 • Knock Off
 • Aqua Jet

# 14 - 1.37 % (13 battles)


Crawdaunt @ Choice Scarf Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Knock Off
 • Rock Tomb
 • Switcheroo

# 15 - 1.27 % (12 battles)


Crawdaunt @ Choice Scarf Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Naive - EVs: 120 Atk / 136 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Crabhammer
 • Taunt
 • Knock Off

# 16 - 1.27 % (12 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Rock Slide
 • Knock Off
 • Dragon Dance

# 17 - 1.27 % (12 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Brick Break
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 18 - 1.27 % (12 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Knock Off
 • Rock Tomb
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 19 - 1.27 % (12 battles)


Crawdaunt @ Waterium Z Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 20 - 1.16 % (11 battles)


Crawdaunt @ Choice Specs Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Modest - EVs: 8 Atk / 248 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Ice Beam
 • Dark Pulse
 • Sludge Wave
 • Scald

# 21 - 1.06 % (10 battles)


Crawdaunt @ Choice Specs Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Modest - EVs: 252 SAtk / 252 Spd (100.0 %)

 • Surf
 • Knock Off
 • Dark Pulse
 • Sludge Wave

# 22 - 1.06 % (10 battles)


Crawdaunt @ Life Orb Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (80.0 %)

Nature: Brave - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (20.0 %)

 • Swords Dance
 • Crabhammer
 • Crunch
 • Aqua Jet

# 23 - 0.95 % (9 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Adamant - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Crabhammer
 • Knock Off
 • Endeavor
 • Aqua Jet

# 24 - 0.95 % (9 battles)


Crawdaunt @ Lum Berry Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Jolly - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Waterfall
 • Knock Off
 • Dragon Dance
 • Aqua Jet

# 25 - 0.84 % (8 battles)


Crawdaunt @ Focus Sash Lv. 100 -- Adaptability

Nature: Naughty - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Sleep Talk
 • Taunt
 • Knock Off
 • Endeavor