Tier Mixed Tiers Gen 6

Global Usage: 1.82 % (31 battles)
Regular UsageLead Usage
1.18 %0.65 %

# 1 - 40.00 % (8 battles)


Machamp @ Leftovers Lv. 100 -- Guts

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (100.0 %)

 • Counter
 • Cross Chop
 • Bulk Up
 • Bullet Punch

# 2 - 20.00 % (4 battles)


Machamp @ Focus Sash Lv. 100 -- No Guard

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Mega Kick
 • Dynamic Punch
 • Knock Off
 • Bulk Up

# 3 - 10.00 % (2 battles)


Machamp @ Power Bracer Lv. 100 -- Steadfast

Nature: Lonely - EVs: 252 Atk / 96 Def / 160 Spd (100.0 %)

 • Counter
 • Revenge
 • Giga Impact
 • Bullet Punch

# 4 - 5.00 % (1 battles)


Machamp @ (No Item) Lv. 100 -- Guts

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 176 Def / 80 SAtk (100.0 %)

 • Rolling Kick
 • Cross Chop
 • Rock Tomb
 • Close Combat

# 5 - 5.00 % (1 battles)


Machamp @ Leftovers Lv. 100 -- Guts

Nature: Hardy - EVs: 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Punch
 • Seismic Toss
 • Sleep Talk
 • Poison Jab

# 6 - 5.00 % (1 battles)


Machamp @ Leftovers Lv. 100 -- No Guard

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (100.0 %)

 • Earthquake
 • Dynamic Punch
 • Poison Jab
 • Stone Edge

# 7 - 5.00 % (1 battles)


Machamp @ Life Orb Lv. 100 -- No Guard

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Earthquake
 • Dynamic Punch
 • Stone Edge

# 8 - 5.00 % (1 battles)


Machamp @ Assault Vest Lv. 100 -- No Guard

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 SDef (100.0 %)

 • Dynamic Punch
 • Knock Off
 • Bullet Punch
 • Stone Edge

# 9 - 5.00 % (1 battles)


Machamp @ Lum Berry Lv. 100 -- No Guard

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Spd (100.0 %)

 • Dynamic Punch
 • Payback
 • Bullet Punch
 • Stone Edge

# 1 - 45.45 % (5 battles)


Machamp @ Leftovers Lv. 100 -- Guts

Nature: Adamant - EVs: 252 Atk / 16 Def / 240 Spd (100.0 %)

 • Counter
 • Cross Chop
 • Bulk Up
 • Bullet Punch

# 2 - 18.18 % (2 battles)


Machamp @ Focus Sash Lv. 100 -- No Guard

Nature: Jolly - EVs: 4 HP / 252 Atk / 252 Spd (100.0 %)

 • Mega Kick
 • Dynamic Punch
 • Knock Off
 • Bulk Up

# 3 - 18.18 % (2 battles)


Machamp @ Flame Orb Lv. 100 -- Guts

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Thunder Punch
 • Superpower
 • Bullet Punch

# 4 - 9.09 % (1 battles)


Machamp @ Leftovers Lv. 100 -- No Guard

Nature: Adamant - EVs: 8 HP / 252 Atk / 124 Def / 124 SDef (100.0 %)

 • Earthquake
 • Dynamic Punch
 • Knock Off
 • Bulk Up

# 5 - 9.09 % (1 battles)


Machamp @ Assault Vest Lv. 100 -- No Guard

Nature: Adamant - EVs: 252 HP / 252 Atk / 4 Def (100.0 %)

 • Ice Punch
 • Dynamic Punch
 • Bullet Punch
 • Stone Edge