Tier GSC OU

Global Usage: 4.69 % (6 battles)
Regular UsageLead Usage
3.91 %0.78 %

# 1 - 40.00 % (2 battles)


Houndoom @ Leftovers Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Flamethrower
 • Solar Beam
 • Dream Eater
 • Crunch

# 2 - 20.00 % (1 battles)


Houndoom @ Leftovers Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Counter
 • Fire Blast
 • Pursuit
 • Crunch

# 3 - 20.00 % (1 battles)


Houndoom @ Leftovers Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Fire Blast
 • Sleep Talk
 • Pursuit
 • Crunch

# 4 - 20.00 % (1 battles)


Houndoom @ Spell Tag Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 252 HP / 252 Atk / 252 Def / 252 SAtk / 252 SDef / 252 Spd (100.0 %)

 • Nightmare
 • Sludge Bomb
 • Iron Tail
 • Shadow Ball

# 1 - 100.00 % (1 battles)


Houndoom @ Leftovers Lv. 100 --

Nature: Hardy - EVs: 0 (100.0 %)

 • (No Move)
 • Rest
 • Sleep Talk
 • Crunch